Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Rugpjūčio 12 d. Kaune vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis, A. Vaičius, J. Boruta, V. Michelevičius, R. Norvila ir LVK generalinis sekretorius kun. G. Grušas bei kun. R. Makrickas.

Pasibaigus dabartinio LVK generalinio sekretoriaus kadencijai, nauju LVK generaliniu sekretoriumi trejiems metams išrinktas vysk. J. Boruta. Nutarta, kad naujasis LVK generalinis sekretorius savo pareigas pradės eiti š. m. rugsėjo 10 dieną.

Atsižvelgiant į tai, kad LVK papildė nauji nariai, buvo pertvarkytos LVK komisijos:
 

LVK Nuolatinė taryba

Arkivysk. A. J. Bačkis, pirmininkas
Arkivysk. S. Tamkevičius
Vysk. J. Preikšas
Vysk. J. Boruta

Visuomenės informavimo priemonių komisija

Arkivysk. A. J. Bačkis, pirmininkas
Arkivysk. S. Tamkevičius
Vysk. J. Boruta
Vysk. A. Vaičius
V. Žukas, sekretorius

Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisija

Vysk. J. Preikšas, pirmininkas
Vysk. J. Tunaitis
Kun. A. Tamošaitis
Kun. V. Masys
Kun. E. Merkys

Švietimo komisija

Arkivysk. S. Tamkevičius, pirmininkas
Vysk. J. Boruta
Vysk. V. Michelevičius
Kun. A. Genutis
Kun. G. Vitkus, sekretorius

Pasauliečių apaštalavimo komisija

Vysk. E. Bartulis, pirmininkas
Vysk. J. Žemaitis
Vysk. J. Matulaitis
Vysk. R. Norvila

Kunigų gyvenimo ir pašaukimų komisija

Vysk. A. Vaičius, pirmininkas
Vysk. E. Bartulis
Vysk. V. Michelevičius
Vysk. R. Norvila
Kun. L. Virbalas, sekretorius

LVK juridiškai patvirtino trijų LVK institucijų, vienijančių švietimo, socialinės ir karitatyvinės veiklos institucijas vyskupijose, įstatus. Patvirtintieji nauji Lietuvos Caritas, Lietuvos Šeimos centro ir Lietuvos Katechetikos centro įstatai bus teikiami Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, kad vadovaujantis Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu šios institucijos būtų įregistruotos kaip juridiniai asmenys pagal civilinę teisę.

Posėdyje supažindinta su duomenimis, kurie buvo surinkti per susitikimus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SODRA ir ligonių kasų atstovais. Apsvarstę šią informaciją, vyskupai išsakė savo pageidavimus bei nuomones dėl įvairių draudimo formų.

Atsižvelgiant į tai, kad Žolinė daugelyje šalių (pvz., Italijoje, Prancūzijoje ir kitur) yra pripažinta valstybine švente, ir į tai, kad praėjusiais metais vyskupai pakeitė privalomų bažnytinių švenčių tvarką perkeliant keletą privalomų švenčių į sekmadienius, nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Seimą siūlant paskelbti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) šventę valstybine švente.

Kitą LVK posėdį numatyta surengti š. m. spalio 14 dieną.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas
 

Jo Eminencijai Henrikui kardinolui Gulbinowicziui, Vroclavo Metropolitui

Jūsų Eminencija,

Esame sukrėsti nelaimės, kuri netikėtai užklupo Lenkijos žmones.

Eminencijai, vyskupams, kunigams ir visai Dievo tautai reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl potvynio nelaimės. “Viešpats duos jėgų savo tautai”, - dvasioje jungdamiesi su Jumis, meldžiame Viešpatį, kartu prisidėdami ir materialine pagalba.

Solidarizuodamiesi su kenčiančiais, o ypač su Vroclavo arkivyskupijos žmonėmis, Vilniaus arkivyskupijos katalikų bendruomenė visose bažnyčiose paskelbė maldos ir aukų rinkimo akciją.

Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose š. m. liepos 20 d., sekmadienį, surinktos aukos bus perduotos nuo potvynio nukentėjusiai Vroclavo arkivyskupijai.

Maldos vienybėje,
 

Audrys Juozas Bačkis,
Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas

Juozas Tunaitis,
Vyskupas augziliaras