Mirė prel. Simonas Morkūnas (1902 - 1997)
 

Liepos 5 dieną, eidamas 96 metus Sioux mieste (JAV) mirė septintasis ir paskutinysis šio miesto lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas prel. Simonas Morkūnas. S. Morkūnas gimė 1902 m. vasario 16 d. Vaitūnų kaime, Žemaitkiemio valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Pradžios mokyklą lankė Žemaitkiemyje, vėliau dirbo tėvų ūkyje ir privačiai mokėsi Videniškėse. Pasimokęs Kėdainių suaugusiųjų gimnazijoje, išlaikė 5 klasių egzaminus. 1926 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, 1933 m. balandžio 1 d. arkivysk. J. Skvirecko buvo įšventintas kunigu. Būdamas Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaru, pastatė senelių prieglaudą ir įkūrė tris vaikų darželius. Karo metais rizikuodamas gyvybe globojo žydus. 1944 rugpjūčio 2 dieną pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją ir Austriją, kur Kufšteine ir Hechingene buvo pabėgėlių stovyklos kapelionas, o nuo 1946 m. tautinės Popiežiaus misijos, kuriai vadovavo kan. Feliksas Kapočius, prokuratorius. 1949 metais atvyko į JAV, Sioux miestą, kur kelis mėnesius buvo slaugos namų kapelionas, vėliau kelerius metus dirbo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru. 1951 m. balandžio 14 d. paskirtas Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Sioux mieste klebonu. 1988 m. balandžio 27 d. popiežiaus Jono Pauliaus II oficialiai paskelbtas prelatu. Už sėkmingą sielovadą, visuomeninį bei Lietuvos išlaisvinimo darbą ir aktyvią kultūrinę veiklą prel. S. Morkūnui suteiktas Garbės daktaro vardas.

- ka -