Dėl Antrojo Europos ekumeninio susirinkimo
(1997 m. birželio 23-29 d., Graz’as, Austrija)
 

Šių metų birželio 23-29 d. Graz’o mieste, Austrija, vyks Antrasis Europos ekumeninis susirinkimas. Tradicinės krikščionių Bažnyčios šį kartą ketina atsiliepti į naujosios Europos politines, socialines, ekologines, moralines problemas, iškilusias amžių sandūroje. Viena vertus, politinės sienos griuvimas radikaliai pakeitė Europos veidą, bet, kita vertus, atsiradusios politinės tuštumos iki šiol neužpildė atviras dialogas. Pasipylė nauji karai, tautų viduje ir tarp tautų atsirado įtampa. Tokiomis aplinkybėmis labai svarbu, kad krikščionių Bažnyčios suvienytų jėgas ir, pačios rodydamos pavyzdį, kviestų viso pasaulio tautas ir žmones susitaikymui, savitarpio supratimui bei dialogui ir taip prisidėtų prie Europos integracijos. Taigi Antrojo Europos ekumeninio susirinkimo tema - “Susitaikymas - Dievo dovana ir naujo gyvenimo šaltinis”. Pagrindiniai renginio organizatoriai - Romos Katalikų Bažnyčios Europos Vyskupų Konferencijų Taryba (CCEE) ir Europos Bažnyčių Konferencija, atstovaujanti ortodoksų, anglikonų ir tradicinių protestantų Bažnyčioms; vietiniai organizatoriai - Ekumeninė Austrijos Bažnyčių Taryba bei Austrijos Vyskupų Konferencija.
Ekumeninis judėjimas, siekiantis visų krikščionių Bažnyčių suartėjimo, bendradarbiavimo ir, kaip galutinio tikslo, vieningos krikščionybės atkūrimo, prasidėjo tarp protestantų maždaug XIX a. viduryje. Katalikų Bažnyčioje ekumenizmo idėjos konkrečią išraišką įgavo po Vatikano II Susirinkimo (1964 m.), tačiau ekumeninių nuostatų, pastangų bei judėjimų būta jau XIX a. pabaigoje. Ekumeniniams klausimams spręsti Vatikane 1960 m. buvo įsteigtas Krikščionių vienybės sekretoriatas. Nuo 1968 m. oficialios Šventojo Sosto delegacijos dalyvauja Pasaulinės Bažnyčių Tarybos - svarbiausios ekumeninio judėjimo organizatorės - asamblėjose. Šiuo metu prie Šventojo Sosto nuolatos veikia Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti.

Pirmasis Europos ekumeninis susirinkimas įvyko 1989 m. Bazelyje (Šveicarija). Susirinkime, kurio tema buvo “Taika ir teisingumas”, dalyvavo 700 delegatų, atstovavusių įvairioms tradicinėms krikščionių Bažnyčioms, bei 7 000 kitų dalyvių. Antrajame Europos ekumeniniame susirinkime laukiama 700 oficialių delegatų ir per 10 000 dalyvių, atstovausiančių visų Europos kraštų Bažnyčioms. Manoma, jog beveik pusę dalyvių sudarys Vidurio ir Rytų Europos atstovai. Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje atstovaus 9 oficialūs delegatai ir apie 350 dalyvių. Oficialius delegatus bei dalyvius siųs ir tradicinės protestantų Bažnyčios.

Antrajame Europos ekumeniniame susirinkime pagrindinius pranešimus skaitys armėnų apaštališkosios ortodoksų Bažnyčios galva Karekin I, fokoliarų judėjimo steigėja ir prezidentė Chiara Lubich, Pietų Afrikos Bažnyčių Tarybos generalinė sekretorė Brigalia Hlope Barn, Milano kardinolas Carlos Maria Martini, rusų ortodoksų Bažnyčios vadovas patriarchas Aleksijus II. Susirinkimui pirmininkaus CCEE prezidentas kardinolas Miloslav Vlk ir Europos Bažnyčių Tarybos prezidentas John Arnold.

Konferencijos temos: realios vienybės tarp Bažnyčių siekimas, dialogas tarp religijų ir kultūrų; moters vieta visuomenėje; socialinis teisingumas bei pastangos įveikti skurdą, socialinę diskriminaciją, kitas diskriminacijos formas; susitaikymas tautų viduje bei tarp tautų ir taikių būdų konfliktams spręsti paieška; aplinkos apsauga; harmoningo sambūvio su kitais pasaulio regionais siekis. Bažnyčių atstovai taip pat diskutuos su politikais - aukštais Europos Sąjungos, Europos Tarybos bei Europos saugumo ir bendradabiavimo atstovais. Susirinkimas parengs ir patvirtins dokumentą, kuriame bus išreikštas Bažnyčių požiūris į taikaus sambūvio Europoje bei pasaulyje perspektyvas, ekologines ir socialines problemas, galimą Bažnyčių vaidmenį sprendžiant šias problemas.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas

Vilnius, 1997 m. birželio 23 d.