Mirė mons. Kazimieras Pukėnas (1905 – 1997)
 

Balandžio 19 dieną mirė seniausias Vilniaus arkivyskupijos kunigas, Nemenčinės garbės klebonas, teologijos magistras, socialinių mokslų licenciatas mons. Kazimieras Pukėnas. Velionis gimė 1905 m. vasario 29 d. Švenčionių parapijos Lapinės kaime. Kunigu įšventintas 1932 m. birželio 19 dieną. Iš pradžių dirbo kapelionu dabartinio Molodečno srities Rakovo parapijoje. 1939 metais baigė Liuveno socialinį institutą. Po to dirbo Vilniaus mokyklų kapelionu, 1940 – 1941 metais Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos kapelionu, Trakų mokyklų kapelionu, Kazitiškio klebonu. 1945 metais buvo suimtas ir iki 1956 metų kalintas Komi ir Sibiro lageriuose. Grįžęs į Lietuvą dirbo vikaru Lentvaryje, administratoriumi Riešėje ir Rūdiškėse. 1962 m. paskirtas Nemenčinės parapijos vikaru adjutoriumi, vėliau klebonu. Čia ir dirbo iki mirties. 1962 – 1990 m. jis buvo Vilniaus Kalvarijos dekanu, 1964 – 1975 m. Vilniaus arkivyskupijos Tribunolo viceoficiolu. 1989 metų vasario 1 dieną jam suteiktas Jo Šventenybės kapeliono titulas.

Mons. Kazimieras Pukėnas palaidotas Nemenčinės bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių pamaldoms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Kartu su juo šv. Mišias koncelebravo Rusijos europinės dalies apaštalinis administratorius arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis, daug kunigų. Prie kapo kalbėjęs Nemenčinės miesto meras Mečislav Borusevič perskaitė miesto tarybos nutarimą velionio vardu pavadinti vieną Nemenčinės miesto gatvę.

Mons. K. Pukėnas garbingai tarnavo Viešpačiui per visą` jam Dievo duotą ilgą amžių. Jo žodis buvo tiesus, be užuolankų. Pasak prie kapo žodį tarusio jo kurso draugo mons. Juzef Obrembski, “tai buvo kunigas, kurio žodžiuose nebuvo dviprasmybių”.