Mirė kun. Juozapas Maželis (1939 – 1997)
 

Balandžio 18 dieną Tauragės ligoninėje mirė Sartininkų klebonas (Telšių vyskupija) kunigas Juozapas Maželis. Kun. J. Maželis gimė 1939 m. balandžio 14 d. Panemunėlio parapijoje, Rokiškio rajone. Mokėsi Panemunėlio pradinėje mokykloje, Rokiškio vidurinėje mokykloje. Baigęs Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, 1966 m. Balandžio 6 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Žemaičių Kalvarijoje, Rietave, Palangoje, Klaipėdoje ir Tauragėje, vėliau klebonavo Viešvilėje, kartu aptarnaudamas Smalininkus ir Vilkyškius, Šateikiuose, Pagėgiuose, Laukuvoje ir Sartininkuose. Laidotuvių pamaldoms balandžio 21 dieną Sartininkų bažnyčioje vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Kartu su juo šv. Mišias koncelebravo 42 kunigai. Po pamaldų kun. J. Maželio kūnas išvežtas į gimtosios Panemunėlio parapijos (Rokiškio raj.) kapines. Velionis buvo švelnaus būdo, maloniai patarnaudavo tikintiesiems. Visur buvo žmonių mylimas.

-T-