Mirė kun. Jonas Petras Baltrušaitis (1947 – 1997)
 

Kovo 22 dieną Kauno klinikinėje ligoninėje po galvos smegenų operacijos mirė Palangos altaristas kunigas Jonas Petras Baltrušaitis. Kun. J.P.Baltrušaitis gimė 1947 m. vasario 24 d. Kudirkos Naumiesčio parapijoje. Mokėsi Ežerėlio vidurinėje mokykloje, studijavo Kauno politechnikos institute, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, vėliau įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1990 m. gegužės 27 d. Telšių katedroje įšventintas kunigu. Dirbo Eigirdžių vikaru, vėliau Plikių klebonu, kartu aptarnaudamas Jokūbavo parapiją bei rūpindamasis bažnyčios statyba. Nuo 1992 metų, pablogėjus sveikatai, išleistas gydytis, gyveno Kaune, pastaruoju metu – Palangoje. Palaidotas kovo 25 dieną Zapiškyje (Kauno raj.). Laidotuvių pamaldose, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius, dalyvavo 25 kunigai, daug tikinčiųjų. Nors ir varginamas sunkių ligų, Jonas Petras Baltrušaitis uoliai vykdė kunigo pareigas.

-T-