Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 
 
Balandžio 22 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Justo Mullor Garcia, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai J. Matulaitis, V. Michelevičius, J. Preikšas, J. Tunaitis, A. Vaičius, J. Žemaitis, nuncijaus sekretorius mons. Petar Rajič, LVK generalinis sekretorius kun. G. Grušas bei jo padėjėjas kun. R. Makrickas, taip pat mons. J. Šarauskas, Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius prel. A. Bartkus, prel. K. Dobrovolskis, visų Lietuvos seminarijų rektoriai bei dvasios tėvai, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas.

Arkivyskupas Justo Mullor Garcia susitiko su visu Lietuvos episkopatu pirmą kartą po pranešimo, kad jis paskirtas nuncijumi į Meksiką. Arkivyskupas J. M. Garcia drauge su vyskupais pasidžiaugė Bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimu per laikotarpį, kai jis dirbo Lietuvoje, ragino vyskupus ir toliau dirbti šia kryptimi.

Pagrindinė posėdžio tema buvo seminarijų reikalai. Kaip ir kasmet, vyskupai susitiko su visų seminarijų vadovais, kad aptartų klierikų ugdymo klausimus. Rektoriai ir dvasios tėvai supažindino su dabartine seminarijų padėtimi, išdėstė, kaip sprendžiamos ir dvasinio auklėjimo, ir akademinės problemos.

Romos šv. Kazimiero kolegijos rektorius prel. A. Bartkus apžvelgė dabartinę Šv. Kazimiero kolegijos padėtį ir jos veiklą per pastaruosius šešerius metus, kai čia mokėsi kunigai ir klierikai iš Lietuvos. Vėliau buvo apsvarstyti kandidatai, studijuosiantys Šv. Kazimiero kolegijoje kitais mokslo metais. Nutarta ieškoti būdų, padėsiančių kolegijai palaikyti glaudesnius ryšius su Vyskupų Konferencija.

Vyskupams buvo pateiktas “Lietuvos kunigų ugdymo pagrindų” projektas, kuriame suformuluotos bendros klierikų ugdymo gairės visoms Lietuvos seminarijoms. Vyskupai nutarė išsamiau panagrinėti šį dokumentą ir su savo komentarais grąžinti komisijai toliau tobulinti.

Mons. J. Šarauskas apžvelgė JAV Vyskupų Konferencijos paramą, iki šiol suteiktą Lietuvai. Vyskupai išsakė nuoširdžią padėką Bažnyčiai Amerikoje už labai didelę pagalbą bei ypatingą dėmesį, kurį Lietuvai parodė šalpos skyriaus direktorius mons. J. Šarauskas. Sykiu buvo nustatyti tolesnės veiklos prioritetai ir susitarta, kaip būtų galima siekti sklandesnio bendradarbiavimo.
 
 
Kitą LVK posėdį numatyta surengti 1997 m. birželio mėnesio 10 - 13 d.
 
 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas