Mirė kun. Vladas Požėla (1913 - 1997)
 

Balandžio 10 dieną mirė kun. Vladas Požėla. Velionis gimė 1913 metų balandžio 1 dieną, kunigu įšventintas 1937 metų gegužės 22 dieną. Baigęs seminariją tų pačių metų liepos 20 dieną paskirtas Vilkijos parapijos vikaru, vėliau dirbo Šiaulių šv. Jurgio parapijos vikaru. Nuo 1938 iki 1944 metų ėjo kapeliono pareigas Šiaulių vidurinėje amatų mokykloje, Šiaulių vidurinėje prekybos mokykloje, Šiaulių berniukų gimnazijoje. Ten pat dėstė tikybą. Nuo 1942 metų ėjo Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo bei Šiaulių ligoninės chirurginio skyriaus kapeliono pareigas. 1946 metais sovietinės valdžios ištremtas. Iš tremties grįžo 1956 metais. Tais pačiais metais paskirtas Aukštelkės parapijos klebonu. 1961 - 1962 metais paskirtas Šiaulių šv. Jurgio parapijos altaristu. Vėliau klebonavo Skirsnemunėje ir Pakapėje. 1989 m. paskirtas Kužių parapijos klebonu, kur dirbo iki pat mirties.

Kun. V. Požėlos laidotuvės vyko balandžio 14 dieną Kužiuose. Gedulingas šv. Mišias kartu su 28 kunigais koncelebravo vysk. V. Michelevičius, pamokslą sakė kun. V. Kaknevičius. Daugybė Mišių dalyvių netilpo pilnoje bažnyčioje, daug žmonių būriavosi šventoriuje. Tuo pat metu gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, kuri taip pat buvo pilna žmonių. Po šv. Mišių žmonės laukė, kol karstas su velionio palaikais bus atvežtas iš Kužių ir pro bažnyčią palydėtas į Šiaulių Ginkūnų kapines. Prie kapo duobės pamokslą pasakė kun. K. Butkus.

- Kn -