Mirė kun. jubil. Juozapas Lukšas (1917 - 1997)
 

Kovo 9 dieną mirė Antašavos (Kupiškio dekanatas) parapijos klebonas kunigas jubiliatas Juozapas Lukšas. Kun. J. Lukšas gimė 1917 metų rugsėjo 19 dieną Meilūnų kaime, Klovainių parapijoje. Mokėsi Balsių pradinėje mokykloje ir Linkuvos gimnazijoje, kurią baigė 1939 metais. Tų pačių metų rudenį įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1944 metų kovo 25 dieną buvo įšventintas kunigu. Būdamas silpnos sveikatos, tik po trijų mėnesių buvo paskirtas Smilgių parapijos vikaru. Po metų perkeltas į Uteną, 1953 metais paskirtas Skapiškio parapijos administratoriumi, o 1976 m. - Antašavos parapijos klebonu. Čia jis dirbo iki mirties. Kunigas J. Lukšas palaidotas kovo 12 dieną Antašavos bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių pamaldoms, kuriose dalyvavo 33 kunigai ir daug tikinčiųjų, vadovavo vysk. Juozas Preikšas.

- P -