Dėl popiežiaus kalbos apie evoliuciją vertimo į lietuvių kalbą
 

“Bažnyčios žinių” redakcija gavo kun. Kazimiero J. Ambraso SJ laišką “Ką reiškia viena raidė” (Monrealis, 1997 02 27), kuriame atkreipiamas dėmesys, kad “Bažnyčios žiniose” paskelbtoje popiežiaus Jono Pauliaus II kalboje “Krikščioniškoji žmogaus samprata ir šiuolaikinės evoliucijos teorijos” (“B. ž.”, 1997, Nr. 1) neteisingai išversta svarbi šio kreipimosi vieta. Kun. K. J. Ambraso SJ laišką “Ką reiškia viena raidė” 1997 m. kovo 19 d. numeryje išspausdino laikraštis “XXI amžius”. Čia dar kartą pateikiame visą minėtojo laiško tekstą:

Neseniai anglų k. leidžiamame žurnale “The Catholic World Report” (December, 1996) išspausdino straipsnį “More than just a Hypothesis?” Čia kritikuojamos bendravimo priemonės, kurios žaibišku greičiu išplatina neleistinas klaidas. Neretai pasitaiko, kad jos iškraipo kai kurias Katalikų tikėjimo tiesas, susijusias net su Popiežiaus pasakytomis mintimis. Šį kartą straipsnyje kritikuojamas blogas vertimas vieno sakinio, kurį pasakė Jonas Paulius II kreipimesi “Krikščioniškoji žmogaus samprata ir šiuolaikinės evoliucijos teorijos” Popiežinės Mokslų Akademijos visuotinio Susirinkimo dalyviams. Anglų k. “evolution is more than just a hypothesis” buvo išspausdinti “News Service” ir išplatinti savaitraščiu JAV vyskupijoms. Iš tikrųjų tai netiesa. Vertimas, kurį išspausdino “L’Osservatore Romano” (October, 30, 1996), liudija, kad šv. Tėvas Jonas Paulius II niekados šitaip nėra sakęs. “L’Osservatore Romano” parašyta: “Today, almost half a century after publication of the encyclical (Humani Generis), new knowledge has led to the recognition of more than one hypothesis in the theory of evolution”. “The Catholic World News” Popiežiaus tuos žodžius išsivertė iš prancūzų k. Pasakytoji mintis prieštarauja mokslo tiesai. Filosofiniu ir teologiniu požiūriu čia būtina panaudoti daugiskaitą, nes pakeičiama svarbaus teiginio esmė. Šitokiu atveju, kaip pasielgė žurnalistai, įsibrovė materialistinis požiūris ir visiškai neatitinka Popiežiaus pasakytų žodžių prasmės. Jau Popiežius Pijus XII pabrėžė: jei žmogaus kūno kilmė yra iš gyvo, anksčiau gyvenusiojo organizmo, vadinasi siela tiesiogiai yra sukurta Dievo.

Nežinia, kokia kalba išverstą šį tekstą (ar net gal jau per tarpinio vertimo kalbą) naudojosi lietuvių vertėjai ir redaktoriai, kurie “Bažnyčios žiniose” (Nr. 1, 1997, p. 15) tame pačiame Popiežiaus kreipimesi vienur taip rašo: “Šiandien, praėjus beveik pusei šimtmečio nuo šios enciklikos pasirodymo, naujos žinios duoda pagrindą laikyti evoliucijos teoriją daugiau nei vien hipoteze”. Išeitų, kad evoliucijos teorija jau nei ne vien hipotezė, kokia nors prielaida, bet jau kur kas daugiau: gal net teiginys, tvirtinimas, argumentas.

Užuot pavartojus sustiprinamąjį žodelį “vien”, čia derėjo skaitvardžio - būtent “viena”, “viena iš daugelio”, “viena iš kitų”. Toks vertimas vadinamas netiksliuoju, nes čia išties netiksliai pavartotas netikrasis atitikmuo, kuris originalo ir vertimo kalbose gali būti netgi toks pat žodis, taip lygiai skambąs, netgi rašomas arba panašus, bet reikšme ir vartosena dažniausiai skirtingas. O čia yra visiškai kitas dalykas. Taigi turėtų būti išversta: daugiau nei viena hipotezių, viena iš hipotezių (pagaliau - viena hipotezė). Tame pačiame puslapyje spausdinamo popiežiaus kreipimosi jau kitur teisingai išversta: “Tiesą sakant, užuot kalbėję apie evoliucijos teoriją, turėtume kalbėti apie evoliucijos teorijas”.

Taigi iš tikrųjų vertimas gali būti klaidingas ir netgi išdavikiškas, jei tai susiję netgi su viena raide, kuri gali visiškai teiginį, sakinio prasmę ir visą mintį. Traduttore traditori. Taip atsitinka todėl, kad kaip tik vertėjas, neįsigilinęs į sakinio mintį, gali būti ne sąžiningas ryšių karininkas, bet ir išdavikas.

“Bažnyčios žinių” redakcija norėtų paaiškinti, kad verčiant šią Jono Pauliaus II kalbą remtasi tekstais, paskelbtais angliškajame ir vokiškajame “L’Osservatore Romano” leidimuose. Lygindami abu tekstus pastebėjome, kad minėtoji vieta angliškajame tekste perteikta kitaip nei vokiškajame. Tekste anglų k. (L’Osservatore Romano, 1996 m. spalio 30 d.) ši vieta iš tiesų skamba taip, kaip nurodo gerbiamas kun. K. J. Ambrasas SJ, būtent “…new knowledge has led to the recognition of more then one hypothesis in the theory of evolution” (“naujos žinios paskatino pripažinti daugiau nei vieną hipotezę evoliucijos teorijoje”). Tuo tarpu tekste vokiečių k. (L’Osservatore Romano, 1996 m. lapkričio 1 d.) ta pati vieta perteikta šitaip: “… geben neue Erkenntnisse dazu Anlass, in der Evolutionstheorie mehr als eine Hypothese zu sehen” (“naujos žinios duoda dingstį laikyti evoliucijos teoriją daugiau nei hipoteze”). Angliškajame tekste galima numanyti kelias hipotezes evoliucijos teorijoje, o vokiškajame vertime išryškėja tai, kad evoliucijos teorijos tikėtinumo laipsnis dabar didesnis už tą, kuris būdingas hipotezei.

Svarstydami, kokiam variantui teikti pirmenybę, lapkričio antrojoje pusėje elektroniniu paštu per CRTN (Catholic Radio and Television Network - Katalikų radijo ir televizijos tinklas) gavome Jungtinių Valstijų katalikų naujienų agentūros CNS (Catholic News Service) korespondento John Thavis žinutę apie angliškojo “L’Osservatore Romano” leidimo redaktoriaus pareiškimą dėl vertimo klaidos popiežiaus kalboje apie evoliuciją. Štai šios žinutės tekstas lietuvių kalba:

Vatikanas (CNS) - Vatikano laikraščio “L’Osservatore Romano” anglų k. redakcija atkreipė dėmesį į neatitikimą jos pateiktame popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos apie evoliuciją vertime.

Savo kalboje Popiežinei Mokslų Akademijai spalio 23 dieną popiežius sakė, jog per pastaruosius 50 metų atsirado naujų žinių, rodančių, jog evoliucijos teorija yra “daugiau nei hipotezė”(“more than a hypothesis”). Tuo jis norėjo pasakyti, kad evoliuciją dabar pripažįsta platus spektras mokslinių disciplinų, darančių nepriklausomus tyrimus.

Deja, angliškajame “L’Osservatore Romano” popiežiaus sakinys buvo išverstas kaip reiškiantis, kad naujos žinios “paskatino pripažinti daugiau nei vieną hipotezę evoliucijos teorijoje”(“led to the recognition of more than one hypothesis in the theory of evolution”).

Angliškojo “L’Osservatore Romano” redaktorius tėvas Robert Dempsey lapkričio 19 dieną pareiškė, jog laikraštis paskelbė pernelyg pažodišką prancūziškai pasakytosios kalbos vertimą, kuris “aptemdo tikrąją teksto prasmę”.

Popiežiaus sakinio tikroji prasmė buvo ta, kad dabar galima pripažinti, jog evoliucijos teorija yra daugiau nei hipotezė.

Būtent tokia prasmė pateikta oficialiajame vertime į italų kalbą, paskelbtame kasdieninio “L’Osservatore Romano” spalio 23 dienos numeryje.

Gavę minėtąjį gerbiamo kunigo laišką, susiradome popiežiaus kalbos apie evoliuciją oficialųjį vertimą į italų kalbą (“L’Osservatore Romano”, 1996 m. spalio 23 d.) ir prancūziškąjį originalą (L’Osservatore Romano”, 1996 m. spalio 24 d.). Į italų kalbą ši vieta išversta taip: “… nuove conoscenze conducono a non considerare piu la teoria dell’ evoluzione una mera ipotesi” (“…naujos žinios paskatino nebelaikyti evoliucijos teorijos vien [arba gryna] hipoteze”). Pagaliau originale prancūzų kalba ši vieta skamba taip: “… de nuovelles connaissances conduisent a reconnaitre dans la theorie de l’evolution plus qu’une hypothese” (“… naujos žinios paskatino įžvelgti evoliucijos teorijoje daugiau nei hipotezę”).
 

Gediminas Žukas
“Bažnyčios žinių” vyr. redaktorius