Jėzus - tikroji šventykla
 

a) apmąstymas ir savęs ištyrimas

Susirinkę į savo bažnyčias ir koplyčias, pastatytas iš akmens, plytų ir medžio, turėtume nepamiršti, jog vienintelė tikroji “šventykla” - Jėzus. Jis yra tikroji garbinimo “vieta”, kur galime susitikti Tėvą ir šlovinti jį dvasia ir tiesa. Krikštas, suvienydamas mus su Kristumi, mus ir mūsų brolius bei seseris irgi padaro šventovėmis. Paklauskime savęs:

b) Dievo Žodžio klausymas

“Ir jie ateina į Jeruzalę. Įėj¿s į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė: “Argi neparašyta: Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms! O jūs pavertėte juos plėšikų lindyne”. Tai išgirdę, aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės buvo pagauti jo mokslo. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto” (Mk 11, 15 - 19).

Namai yra artumo, gyvybės ir dalijimosi vieta. Ir Dievas panoro apsigyventi tarp mūsų. Tačiau dažnai mes jį apribojame plytų bažnyčiomis ir neleidžiame jam išeiti drauge su mumis už bažnyčios sienų. O mūsų gyvenimas nesutelpa tarp tų sienų.

Viešojo gyvenimo pradžioje Jėzus, “kuriame yra visa Dievo pilnatvė”, nori mums padėti įveikti ribas ir užtvaras: kadangi Dievas įžengė į mūsų pasaulį, daugiau nebėra nė vienos nešventos vietos. Susitikimas su juo priklauso tik nuo mūsų troškimo, mūsų širdies, nes jis yra mūsų šventovė, garbinimo vieta, mūsų susitikimas su Tėvu.

Katalikų Bažnyčios Katekizmas mums padeda geriau pažinti “šventyklos” temą:

(Katalikų Bažnyčios Katekizmas, Nr. 229; 341; 364; 580 - 586; 2580)
 

c) dalijimasis

“Jame mes gyvename, judame ir esame”, sako šv. Paulius. Pasidalykime savo patyrimu ir “šventyklos” vertės suvokimu:

 
d) malda

118 psalmė: Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras

Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras,
per amžius tveria jo ištikima meilė!
Dėkoju tau, kad manęs išklausei
ir tapai man išgelbėjimu.
Akmuo, kurį statytojai atmetė,
tapo kertiniu akmeniu.
Taip Viešpaties padaryta, -
koks mums nuostabus reginys!
Ši diena yra Viešpaties duota,-
linksminkimės ir džiūgaukime.

e) Pasiryžimas

Svarbu, kad bendruomenė pasiryžtų susirinkti Dievo “namuose“ kasdieniniam Dievo žodžio šventimui. Galima sukviesti visą bendruomenę praleisti čia šiek tiek laiko skaitant tam tikras Šventojo Rašto ištraukas iš tų, kurias liturgija siūlo tikintiesiems.

Paskelbiama diena ir laikas švęsti Žodį, ir pakviečiami visi: asmenys, grupės, bendrijos, šeimos, visa bendruomenė. Tie, kurie negali dalyvauti, raginami perskaityti tuos pačius Biblijos tekstus, tą pačią dieną namuose individualiai arba visa šeima juos apmąstyti ir pasimelsti.