Mirė mons. Pranciškus Juozapavičius (1912 - 1997)
 

Šių metų vasario 27 dieną mirė mons. Pranciškus Juozapavičius. Kun. P. Juozapavičius gimė 1912 metų gruodžio 28 dieną Veiviržėnų parapijos Ruigių kaime, 1922 - 1925 m. mokėsi Veiviržėnų,  1926 - 1934 m. Švėkšnos “Saulės” gimnazijose. 1934 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs, 1939 m. birželio 3 dieną įšventintas kunigu.

Iš pradžių paskirtas Kauno Šv. Antano parapijos vikaru, vėliau klebonu. 1949 - 1951 metais dirbo Ariogalos ir Dotnuvos parapijose, 1951 metais paskirtas Kėdainių dekanu, nuo 1953 metų Šiluvos parapijos klebonas ir Šiluvos dekanato dekanas. 1956 - 1964 metais dirbo Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonu ir vadovavo Šiaulių dekanatui, 1964 - 1969 m. Ukmergės klebonas ir dekanas. 1969 m. paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos administratoriumi ir ėjo šias pareigas 20 metų. Nuo 1975 m. Kauno arkivyskupijos Tribunolo teisingumo bei santuokos ryšio gynėjas bei Kauno arkivyskupijos kapitulos konsultorius. 1984 metų spalio 17 dieną pakeltas į Šventojo Tėvo kapelionus. 1988 - 1989 m. vadovavo Kauno dekanatui. Nuo 1989 metų liepos 10 dienos  buvo Kauno arkikatedros bazilikos altaristas ir Kauno arkivyskupijos Tribunolo oficiolas. Mons. Pranciškus Juozapavičius palaidotas kovo 1 dieną Kauno arkikatedros bazilikos šventoriuje.