Mirė kun. teol. lic. jub. Boleslovas Radavičius (1907 - 1997)
 

Vasario 17 dieną Raseinių ligoninėje mirė kun. teol. lic. jub. Boleslovas Radavičius. Kun. B. Radavičius gimė 1907 m. liepos 9 d. Liepojoje, Latvijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo jo tėvai grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Žagarėje. Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1935 metais įšventinamas į kunigus ir paskiriamas vikaru į Joniškį, kur uoliai dirba su jaunimu. Po dvylikos metų perkeliamas į Kauno Vilijampolės parapiją, kur dirbo tiktai kelerius metus. Nesutikęs pasirašyti popiežių kritikuojantį straipsnį, buvo ištremtas į Kelmę ir vėliau, kaip nepatikimas kunigas, būdavo nuolatos keliamas iš parapijos į parapiją.  Nuo 1973 metų atsiduria Žaiginyje, kur dirbo 23 metus iki pat mirties.

Vasario 20 d. kun. B. Radavičius palaidotas Tytuvėnuose šalia tėvų. Laidotuvių apeigos prasidėjo Žaiginio bažnyčioje, kur į šv. Mišias susirinko daug pasauliečių. Šv. Mišioms Tytuvėnų bažnyčioje vadovavo Kauno vyskupas augziliaras Vladas Michelevičius.