, Bažnyčios žinios. 1997 vasario 25, Nr. 4. Lietuvos Vyskupų Kovferencija Dėl 46-ojo Tarptautinio Eucharistinio kongreso

Kongreso tema:”Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi” (Gal 5, 1)
 

1997 m. Vroclavas turėtų tapti 46-ojo Tarptautinio Eucharistinio kongreso vieta. Žemutinės Silezijos sostinei tai nepaprastas įvykis. Kuriam laikui ji taps savotišku katalikiškojo pasaulio centru. Artėjant šiam didžiam įvykiui, verta nors trumpai prisiminti iki šiol vykusių Tarptautinių Eucharistinių kongresų istoriją, pasvarstyti, kodėl jie rengiami ir koks jų tikslas Bažnyčioje?

Pirmajame pasauliniame Eucharistiniame kongrese, kuris vyko 1881 m. birželio 28 - 30 d. pirmininkaujant Lilio (Prancūzija) vyskupui Henri Monnier, dalyvavo apie 8000 žmonių, eucharistinėje procesijoje ėjo 4000 vyrų, daugiausia iš Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Azijos. Specialiu dokumentu popiežius Leonas XIII parėmė tokių kongresų organizavimo įniciatyvą ir paragino juos tęsti. Nuo tada Katalikų Bažnyčioje įvyko 45 tokie kongresai. Iš pradžių jie būdavo rengiami beveik kasmet, tarpukario laikotarpiu - kas dveji metai, o po Antrojo pasaulinio karo - kas 4 - 5 metai.

Paskutinysis, 45-asis, Tarptautinis Eucharistinis kongresas įvyko Sevilijoje 1993 m. birželio 6 - 13 d. Jo tema buvo “Eucharistija ir evangelizacija”, o šūkis - “Kristus - Tautų Šviesa”. Per pirmąsias tris kongreso dienas gilintasi į Eucharistijos slėpinį, klausyta teologinių-pastoracinių paskaitų, susijusių su pagrindine kongreso tema. Per 7000 kongreso dalyvių galėjo susipažinti su teologinės minties ir sielovadinės praktikos įvairove. Sekmadienį, birželio 13-ąją, vyko “Statio orbis”, kurioje dalyvavo Jonas Paulius II, apie 200 vyskupų, per 1200 kunigų, karališkoji šeima ir apie pusė milijono tikinčiųjų. Baigiantis iškilmėms Šventasis Tėvas paskelbė Vroclavą kito, 46-ojo, Tarptautinio Eucharistinio kongreso vieta.

Kas yra šis kongresas ir koks jo tikslas? Eucharistinis kongresas - ypatingas Eucharistijos garbinimo iškėlimas, skirtingų rasių, kalbų ir tautų krikščionių susibūrimas prie Jėzaus Kristaus, esančio duonos pavidale, dalyvaujant gausiam vyskupų būriui ir popiežiui ar bent jo legatui. Kongresas yra savotiškas katalikiškojo pasaulio “stabtelėjimas” konkrečioje vietoje, konkrečioje Bažnyčioje, norint labiau įsigilinti į Eucharistijos slėpinį. Būtina pabrėžti, kad kongresas nėra vien tarptautinis įvykis sociologine ir bendruomenine prasme. Tai, visų pirma, įvykis antgamtiniu, religiniu požiūriu, įvykis, kuriuo siekiama suburti vieną kūną, Mistinį Kristaus kūną. Pagrindinis kongreso tikslas - pasauliniu mastu šlovinti Bažnyčioje veikiantį Jėzų Kristų, išreikšti Dievo Tautos tikėjimą savo Viešpaties akivaizdoje ir įsipareigoti evangelizuoti pasaulį.

46-ajame Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese, kuris šių metų gegužės 25 - birželio 1d. vyks Vroclave (Lenkija), kviečiame dalyvauti ir maldininkus iš Lietuvos. Kiekvienoje vyskupijoje tikinčiųjų pasirengimu ir kelione rūpinasi vyskupų paskirti koordinatoriai. Eucharistiniame kongrese dalyvaus seminaristų grupės iš visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų, Lietuvos vienuolės ir vienuoliai. Kiekvienas tikintysis, norintis dalyvauti Eucharistiniame kongrese, turėtų kreiptis į savo parapijos kleboną, kuris apie šiame renginyje norinčius dalyvauti parapijiečius savo ruožtu praneša vyskupijos koordinatoriui.
 

Pagrindinis šio renginio koordinatorius Lietuvoje yra
mons. Jan Kasiukevič, Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos klebonas.
 

Atskirų vyskupijų koordinatoriai yra šie:

Kaišiadorių vyskupija
Kun. Rolandas Bičkauskas, Elektrėnų Švč. M. Marijos -Kankinių Karalienės parapija

Kauno arkivyskupija
Kun. Artūras Jagelavičius, Kauno arkivyskupijos kurija

Panevėžio vyskupija
Kun. Saulius Filipavičius, Troškūnų  Švč. Trejybės parapija Troškūnuose

Telšių vyskupija
Kun. Rimvydas Marozas, Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapija

Vilkaviškio vyskupija
Kun. Vytautas Juozas Insoda, Alytaus Šv. Angelų Sargų parapija

Vilniaus arkivyskupija
Kun. Vitold Zuzo, Vilniaus Šventosios Dvasios parapija
 

Iš Lietuvos atvykstančių maldininkų Vroclave laukiama gegužės 28 d.,
išvykti iš Vroclavo numatoma birželio 2 -3 d.
 

Eucharistinio kongreso programa:

Trečiadienis, 1997 05 28
“Išsilaisvinimas iš nuodėmės”

10.00 Hala Ludova, šv. Mišios: kard. Laszlo Paskai (Budapeštas),
 homilija: kard. Jean Marie Lustiger (Paryžius)

12.00 Paskaita: kard. Lucas Neves (Sao Salvador da Bahia, Brazilija)

17.00 Seminarai pagal temas septyniomis kalbomis įvairiose Vroclavo bažnyčiose
 (bus klausoma išpažinčių)

19.30 Asketinė konferencija katedroje: kard. John O’Connor (Niujorkas)

20.15 Švč. Sakramento adoracija ir palaiminimas

21.00 Religinės muzikos koncertas

Ketvirtadienis, 1997 05 29
 “Eucharistija - laisvės šaltinis”

10.00 Šv. Mišios ir iškilminga procesija: kard. Edouard Gagnon (Roma),
 homilija: kard. Juzef Glemp (Varšuva)

14.00 Agapė ( šeimoje, parapijoje, vienuolynuose)

17.00 Renginiai: įvairių folklorinių grupių ir religinių muzikos ansamblių pasirodymai

20.00 Lenkų teatras: Karolio Voitylos pjesė

21.00 Bažnytinės muzikos koncerto pabaiga Olimpiniame stadione

Penktadienis, 1997 05 30
 “Kristus išlaisvina ir vienija”.

10.00 Hala Ludova, šv. Mišios: kard. Edward Clancy (Sidnėjus),
 homilija: kard. Edmund Szoka (Roma)

12.00 Kongreso posėdžius apibendrinanti sesija: pirmininkas kard. Edouard Gagnon (Roma)

17.00 Ekumeniniai seminarai įvairiomis kalbomis Vroclavo bažnyčiose

18.00 Asketinė konferencija vienuoliams: arkiv. Johannes Degenhardt (Padebornas)

19.30 Konferencija krikščionių vienybės tema, katedra: kard. Camillo Ruini (Roma)

20.15 Švč. Sakramento adoracija ir palaiminimas

20.30 Naktinis budėjimas meldžiant vienybės

Šeštadienis, 1997 05 31
“Marija - Laisvės pavyzdys”.

Šventojo Tėvo sutikimas Vroclav - Starachovice oro uoste

Susitikimas su Šventuoju Tėvu Vroclavo katedroje

17.00 Hala Ludova, Didžioji malda

Sekmadienis, 1997 06 01
“Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi” (Gal 5, 1)

STATIO ORBIS. Po pamaldų tautinių delegatų susitikimas su Šventuoju Tėvu

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas