Nuorodos kunigams dėl 1997 metų


Gerbiami Lietuvos Kunigai,

Apaštaliniame laiške “Trečiajam tūkstantmečiui artėjant” Šventasis Tėvas paskyrė 1997 metus Jėzaus Kristaus asmeniui, tikėjimo dorybei ir Krikšto sakramentui apmąstyti. Su šiomis temomis supažindinome savo laiške “Jėzus Kristus: Tikėjimo Pradžia ir Pabaiga”. Šiame laiške pateikiame tikslesnes nuorodas, kaip įgyvendinti šias temas Jūsų pastoraciniame darbe. 


Kunigų gyvenimas

Kad kunigai geriau pasirengtų Didžiajam 2000 metų Jubiliejui, kiekvienoje vyskupijoje kas mėnesį vyks bendri kunigų susirinkimai, kuriuose bus supažindinama su temomis, aptariami svarbūs kunigo tarnystės klausimai.

Kas mėnesį visi dekanato kunigai tesirenka apsvarstyti tas pačias temas mažesnėmis grupėmis, taip pat aptarti bendrų programų įgyvendinimą savo dekanatuose. Su jų susitikimų išvadomis, susirinkusiųjų rūpesčiais ir pageidavimais dekanai tegu reguliariai supažindina vyskupą.
Parapijos gyvenimas

Liturgija visada yra Jėzaus Kristaus veiksmas, kuriame dalyvauja visa Dievo Tauta. Todėl svarbu skatinti tikinčiuosius sąmoningai dalyvauti liturgijoje, išaiškinant liturgijos prasmę, ypač po Vatikano II Susirinkimo padarytus liturgijos pakeitimus. Šie paaiškinimai itin svarbūs, kai įvedamos naujos, pavyzdžiui, Krikšto, Santuokos sakramentų apeigos bei kiti pakeitimai liturgijoje.

Homilijos šiais metais turėtų būti kristocentriškos, grindžiamos Katalikų Bažnyčios Katekizmu. Dažnai derėtų prisiminti Jubiliejaus tematiką.

Pageidautina įvesti specialias maldas 2000 m. Jubiliejui pasirengti. Tokias maldas siūlytina įterpti per šv. Mišių Visuotinę maldą, taip pat Eucharistinės adoracijos metu. Tinkamu metu derėtų sukalbėti ir Šventojo Tėvo maldą 1997 metų proga (žr. “Bažnyčios Žinios” Nr. 23). Artėjantį Jubiliejų ir pasirengimo jam temas prisiminti vertėtų bendruomenės maldose ir kitomis progomis.

Parapijos stende ar skelbimų lentoje skirti vietos 2000 m. Jubiliejaus pranešimams, programoms, renginiams, tematikai skelbti.

Krikšto sakramentas įveda mus į Kristaus gyvenimą. Todėl prieš teikiant Krikšto sakramentą būtina rimta katechezė. Raginame visus kunigus, ruošiantis krikštyti kūdikį, ypatingą dėmesį skirti tėvų ir krikšto tėvų parengimui, jų tikėjimo tiesų pažinimo atnaujinimui ir Krikšto sakramento liturgijos prasmės paaiškinimui. Prireikus į šį darbą galima pasitelkti gerai pasirengusius katechetus.

Pasirengimą Santuokos bei kitiems sakramentams telydi katechizacija, apimanti ypač tuos, kurie nutolę nuo Bažnyčios. Šiuo atveju patartina daugiau naudotis Katalikų Bažnyčios Katekizmu.

Kiekvienoje parapijoje turėtų būti organizuoti Šventojo Rašto ir Katekizmo skaitymo ir studijų būreliai. Šiuose būreliuose stenkimės supažindinti tikinčiuosius su Šventojo Rašto ir Katekizmo mokymu, padėkime jiems gilintis į šiuos mūsų tikėjimo lobynus.

Katalikų spauda yra naudingas informacijos šaltinis tiek kunigams, tiek tikintiesiems. Kunigai turėtų dažnai priminti savo tikintiesiems jų atsakomybę rūpintis savišvieta tikėjimo srityje, ypač skatinti užsisakyti katalikų spaudą bei skaityti katalikiškas knygas, padėti savo parapijiečiams įsirengti parapijoje skaityklą ar bibliotekėlę.

Kunigams ypač svarbu sekti “Bažnyčios žiniose” ir “Katalikų pasaulyje” spausdinamą 2000 m. Jubiliejui skirtą medžiagą ir taikyti ją, raginti parapijiečius gilintis į šią tematiką.

Katechetai turėtų tapti aktyvesniais kunigų bendradarbiais. Parapijos klebonams derėtų reguliariai susitikinėti su parapijoje dirbančiais katechetais, kartu su jais stengtis įtraukti mokyklinio amžiaus jaunimą į parapijos gyvenimą ir programas 2000 m. Jubiliejui pasirengti (Pasaulio Jaunimo dienos, Eucharistinis kongresas, Šventojo Rašto grupelės ir t.t.).

Jubiliejams, kaip liudija istorija, būdingos piligriminės kelionės į šventas vietas. Derėtų akinti parapijos atstovus dalyvauti tarptautiniuose suvažiavimuose ar piligriminėse kelionėse į Romą. Atsižvelgiant į mūsų visuomenės ekonominę būklę, reikėtų skatinti ir organizuoti vietines piligrimines keliones Lietuvoje (į Marijos šventoves, Kryžių kalną, kitas vietoves), ypač per atlaidus.

Caritas turėtų būti mūsų gyvo tikėjimo išraiška. Kiekvienoje parapijoje reikėtų organizuoti Caritas skyrius, kurie rūpintųsi pagalbos teikimu parapijoje. Ypač daug dėmesio skirtina tarpusavio pagalbai, neapsiribojant vien gautos labdaros dalijimu. Reikėtų stengtis, kad kuo daugiau parapijiečių prisidėtų prie labdaringų akcijų (teiktų pagalbą kitam parapijiečiui nelaimės atveju, globotų ligonius, senelius ir t.t.).

Didelę dvasinę ir fizinę žalą tikintiesiems daro plintanti alkoholizmo, ypač vadinamojo pilstuko, problema. Be jokios abejonės privalome įspėti žmones dėl šio jiems gresiančio didelio pavojaus, o puolusiems - tvirta krikščioniška meile padėti vėl atsistoti į tiesos kelią. Ypač kaimuose dirbantys kunigai tegu aktyviai šalina šią problemą iš tikinčiųjų gyvenimo.

2000 metų Jubiliejaus koordinaciniai komitetai yra įsteigti kiekvienoje vyskupijoje. Jų darbas - skatinti šias pasirengimo iniciatyvas bei padėti koordinuoti bendrus renginius. Kiekvienoje vyskupijoje taip pat yra paskirti Eucharistinio kongreso ir Pasaulinių Jaunimo dienų organizacinio darbo koordinatoriai. Prašome visų kunigų aktyviai remti šias iniciatyvas. Pasirengimo tarptautiniams renginiams programos turėtų apimti visus parapijiečius, ne tik tuos, kurie galės tuose renginiuose dalyvauti. Nepamirškime, kad šių įvykių pastoracinę svarbą sudaro pats pasirengimas, kuriame visi gali dalyvauti.

Eucharistinis kongresas

Pasirengimu Eucharistiniam kongresui siekiama giliau pamilti Jėzų Kristų Eucharistijoje. Kiekvienoje parapijoje turėtų būti organizuojamos Eucharistinės adoracijos valandos; kur galima, skatintina keturiasdešimties valandų adoracija. Kiekviename didesniame mieste pageidautina organizuoti nuolatinę adoraciją, bent vienoje bažnyčioje. Aktyviai dalyvauti kviečiami vienuoliai ir vienuolės. Adoracijos valandos turėtų būti atskirtos nuo šv. Mišių, pabrėžiant, jog tai - atskira liturgija.

Išskirtinę Eucharistijos svarbą krikščionio gyvenime reikėtų pabrėžti skatinant tikinčiuosius dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose. Ypač svarbu aiškinti tikintiesiems šv. Mišių liturgiją.

Pasaulio Jaunimo dienos

Pasirengimas Pasaulio Jaunimo dienoms neturėtų tapti tiktai mažos, į Paryžių vyksiančios grupės pasirengimu kelionei. Tai turėtų paakinti parapijos jaunimą burtis ir kartu ieškoti Kristaus savo gyvenime. Šventojo Tėvo pasiūlytąją temą, Kristaus kvietimą “Ateikite ir pamatysite”, reikėtų gvildenti parapijose, jaunimo grupelių susitikimuose. Raginame sukviesti savo parapijos jaunimą, svarstyti PJD temas ir Popiežiaus laišką jaunimui.

Europos Ekumeninė asamblėja

Derėtų kviesti parapijiečius melstis už krikščionių vienybę. Ypač tada, kai Šventasis Tėvas susitinka su kitų krikščionių konfesijų atstovais (žr. “Bažnyčios žinios”), siūlytina priminti tikintiesiems ir paraginti juos maldai už Kristaus Mistinio kūno vienybę.

Antrosios Europos Ekumeninės asamblėjos tema “Susitaikinimas” atspindi Šventojo Tėvo kvietimą susitaikyti artėjant 2000 metų Jubiliejui. Savo apaštaliniame laiške “Trečiajam tūkstantmečiui artėjant” jis pabrėžia maldos svarbą siekiant susitaikymo: “ne tik būtina tęsti dialogą apie doktriną, bet pirmiausia įsipareigoti ekumeninei maldai. Po Susirinkimo ji labai suaktyvėjo, bet reikia, kad ta malda plistų, apimdama vis daugiau krikščionių, ir skambėtų kartu su Kristaus maldavimu kančios išvakarėse: ‘Tėve, tegul visi bus viena!’ (Jn 17, 21)” (TTA, 34).
 

Lietuvos Vyskupų Konferencija
1997 m. vasario 12 d.