Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Vasario 9 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai J. Matulaitis, V. Michelevičius, J. Preikšas, J. Tunaitis, A. Vaičius, J. Žemaitis bei LVK generalinis sekretorius kun. G. Grušas.

Lietuvos vyskupai patvirtino Ganytojų laišką 1997 metams, kurie pagal Šventojo Tėvo pateiktą pasirengimo 2000 metų Jubiliejui programą skirti giliau apmąstyti Jėzaus Kristaus asmenį, tikėjimo dorybę ir Krikšto sakramentą. Laišku, kuris pavadintas “Jėzus Kristus: Tikėjimo Pradžia ir Pabaiga”, vyskupai ragina visus tikinčiuosius gilintis į tikėjimo tiesas, kad galėtų geriau pažinti, stipriau pamilti ir įtikinamiau skelbti Jėzų Kristų. Šis laiškas bus skaitomas visose Lietuvos bažnyčiose šios Gavėnios sekmadieniais.

Vyskupai parengė kunigams atskiras nuorodas, kuriose tiksliau išdėstoma, kaip reikėtų įgyvendinti laiške minimas temas sielovados darbe. Dokumente kalbama apie sielovadą parapijose, bendrojo pobūdžio pasirengimo momentus, dalyvaujant tarptautiniuose suvažiavimuose, pateikiamos nuorodos kunigų susitikimams.

Gavę Šventojo Sosto patvirtinimą, vyskupai paskelbs naują potvarkį dėl klebonų skyrimo apibrėžtam laikotarpiui. Šis sprendimas, priimtas vadovaujantis sielovadiniais sumetimais bei remiantis Bažnyčios teisės kodeksu (kan. 522), įgalins vietos vyskupą skirti klebonus septyneriems metams, taip pat leis pakartotinai juos skirti tokiam pačiam laikotarpiui. Tačiau tai nereiškia, kad klebonas negalės būti perkeltas ir anksčiau, jeigu to reikalaus sielų gerovė, būtinybė ar nauda Bažnyčiai (kan. 1748).

Kalbant apie liturgijos sritį, nutarta, kad nuo 1997 m. kovo 31 d. visose lietuvių kalba atliekamose santuokos laiminimo apeigose bus privalu vartoti naująjį apeigyną “Santuokos sakramentas”. Tą pačią dieną įsigalioja anksčiau paskelbta tvarka dėl pasirengimo Santuokos sakramentui. Pagal šią tvarką norintieji susituokti Katalikų Bažnyčiai turės prisistatyti savo parapijoje bent 3 mėnesiai iki numatytos santuokos datos ir dalyvauti pasirengimo šiam sakramentui programoje.

Sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į Lietuvos Vyskupų Konferenciją su prašymu paskirti atstovą į AIDS profilaktikos programos koordinavimo tarybą. Vyskupai nutarė paskirti Lietuvos Caritas Federacijos atstovę, AIDS profilaktikos programos koordinatorę p. D. Gaigalienę.

Artėjant Lietuvos Caritas Federacijos suvažiavimui, kuris turėtų įvykti šių metų vasarą, Federacijos prezidentas arkivyskupas S. Tamkevičius apžvelgė dabartinę organizacijos struktūrą. Vyskupai aktyviai diskutavo dėl Federacijos darbo apimties ir labiau decentralizuotos struktūros. Šie klausimai bus toliau svarstomi su Caritas Federacijos valdyba.

Vyskupai taip pat svarstė gautą prašymą prisidėti prie siūlymo suteikti Bažnyčios daktarės titulą šv. Teresei iš Lizjė ir nutarė tam pritarti.

Kitą LVK posėdį numatyta surengti 1997 m. balandžio 7 dieną.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas