Mirė kun. jubil. Česlovas Kavaliauskas (1923 - 1997)
 

Vasario 21 dieną Vievyje mirė vienas iš labiausiai pasižymėjusių Kaišiadorių vyskupijos kunigų, 1972 metais išleistojo Naujojo Testamento vertėjas, “Trumpo teologijos žodyno” ir kitų leidinių bei teologinio turinio straipsnių autorius, Kaišiadorių katechetinių kursų vedėjas Česlovas Kavaliauskas.

Kun. Č. Kavaliauskas gimė 1923 m. liepos 20 d. Pumpėnuose, darbininkų šeimoje, kuri vėliau persikėlė į Kauną. Čia jis mokėsi pradžios mokykloje ir valstybinėje “Aušros” gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1946 m. vasarą buvo įšventintas į kunigus. Iš pradžių dirbo vikaru Kauno arkivyskupijoje, kuriai tuo metu ir priklausė. Tačiau 1950 m. gruodžio 20 d. buvo suimtas, vėliau nuteistas ir išvežtas į Sibirą, kur dalyvavo garsiajame Norilsko kalinių sukilime, už ką buvo papildomai nubaustas. Stalinui mirus buvo paleistas ir 1956 m. pavasarį grįžo į Lietuvą.

Grįžęs į tėvynę, perėjo dirbti į Kaišiadorių vyskupiją ir, atsidėjęs daugiausia savarankiškoms teologijos studijoms, išmoko anglų, vokiečių ir kai kurias kitas kalbas, skaitė mokslines knygas, vertė, rašė ir spausdino straipsnius, vadovavo katechetiniams kursams ir t.t. Dirbo daugelyje Kaišiadorių vyskupijos parapijų. Kun. Č . Kavaliauskas nesiekė sau jokių patogumų ar malonumų, bet rūpinosi vien tiesa, Dievo garbe ir dvasine nauda žmonėms.
Vasario 24 diena kun. Č. Kavaliauskas buvo palaidotas Vievio bažnyčios šventoriuje.Laidotuvėse dalyvavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Panevėžio vyskupas J. Preikšas, Vilniaus vyskupas augziliaras J. Tunaitis, apie 50 kunigų, būrys klierikų ir daug pasauliečių. Bažnyčioje kalbėjo kan. J. Mintaučkis ir kun. V. Aliulis MIC, o prie kapo - kun. R. Šalčiūnas, lagerio draugai, kiti pasauliečiai.