Mirė mons. Vincentas Vėlavičius (1914 - 1997)
 

1997 m. vasario 21 dieną Telšių ligoninėje mirė mons. Vincentas Vėlavičius. Kun. V. Vėlavičius gimė 1914 m. vasario 15 dieną Pavandenėje (Telšių raj.). Mokėsi Kražių gimnazijoje, vėliau studijavo Telšių kunigų seminarijoje. 1938 m. balandžio 16 d. vyskupo Justino Staugaičio buvo įšventintas į kunigus.

1938 - 1939 m. vikaravo Gaurėje, 1931 - 1943 m. buvo Telšių vikaras ir kalėjimo kapelionas, 1943 - 1946 m. - Laukžemio klebonas. Vėliau klebonavo Vilkyškiuose (1946 m., tik penkis mėnesius), Klykoliuose (1946 m., tik tris mėnesius). Nujausdamas, kad gali būti suimtas, slapstėsi. 1948 m. gegužės 4 d. sovietinio saugumo buvo suimtas ir tais pačiais metais už akių nuteistas dešimčiai metų. 1956 m. liepos 26 d. išleistas į laisvę. 1956 - 1970 m. dirbo klebonu Lenkimuose, 1970 - 1983 m. - Skaudvilėje. Nuo 1983 m. dirbo Telšių katedroje. 1980 m. liepos 4 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė kun. V. Vėlavičiui monsinjoro titulą. Sovietinės okupacijos metais kun. V. Vėlavičius buvo Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys.

Kun. Vincentas Vėlavičius palaidotas Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios šventoriuje vasario 24 dieną. Laidotuvėse dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Antanas Vaičius, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Jonas Boruta, per 80 kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų, Telšių kunigų seminarijos klierikai.