Didžiojo 2000 metų jubiliejaus komiteto Sielovados - misijų komisija parengė Sielovados - katechezės vadovą, skirtą vietinėms Bažnyčioms 1997-aisiais metais. Šis vadovas, pavadintas “O kuo jūs mane laikote?”, apima vienas kitą papildančius naujosios evangelizacijos aspektus: doktrininį ir katechetinį, liturginį ir bažnytinį, sielovados ir misijų. Vadove pateikiama medžiaga yra tarsi planas tikėjimo ir gyvenimo kelionei, į kurią leistis kviečiama kiekviena konkreti Bažnyčia, parapija, šeima ar grupė, siekianti atgaivinti tikėjimą į Kristų. Antroje vadovo dalyje pateikiami katechetiniai, sielovadiniai ir dvasiniai atspirties taškai ir konkretūs pasiūlymai. Šiame bibliniame ir katechetiniame kelionės maršrute atskleidžiami įvairūs Kristaus slėpinio aspektai pagal liturginių metų ciklą. Gavėniai skirtame skirsnyje “Jėzus Kristus - vienintelis žmonijos Išganytojas” yra keturi poskyriai. “Bažnyčios žinių” skaitytojams pateikiame pirmąjį Gavėnios laikotarpio poskyrį.


5. Jėzus yra gundomas ir įveikia gundymus
 

a) apmąstymas ir savęs ištyrimas

Mes gyvename pasaulyje, kuriame nuolatos esame įtakojami nesibaigiančių, neatidėliotinų gerų ir blogų žinių, kai kurios iš jų skatina mus vienytis su kitais, kitos veda į paviršutiniškus ir vienadienius dalykus. Tai labiausiai apsprendžia masinė informacija, o sykiu ir kitos įtakos: draugų, ekspertų, politikų, profesinių sąjungų, viešosios nuomonės... Taigi esame pavaldūs nuolatiniam spaudimui ir “gundymams”.

 
b) Dievo žodžio klausymas

“Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo”. (Mk 1, 12-13)

Jėzus leidosi gundomas, kad parodytų mums, jog jis neatsisakė nieko, kas būdinga mūsų žmogiškai prigimčiai, jog pagunda pati savaime nėra ‘gera’ ar ‘bloga’, ji yra ‘išbandymas’. Svarbiausia yra atsakymas į ją.

Ką tik perskaityta ištrauka mums parodo Jėzų, kuris, pasibaigus jo nežinomam gyvenimui Nazarete, atsistoja tarp nusidėjėlių, su kuriais sutinka būti Jono pakrikštytas. Tėvas jį pripažįsta savo “mylimuoju Sūnumi”. Jėzus, būdamas suaugęs bei pradėdamas savąją misiją, leidžiasi gundomas. Nuo šio akimirksnio kiekvienas žmogus gali atpažinti save Jėzuje, kuris yra krikštijamas Sūnus, žmogus, patiriantis kasdienius gundymus, ir vykdantis iš Tėvo gautą ‘pašaukimą’.

Šią temą galima tyrinėti, skaitant Katalikų Bažnyčios Katekizmą, kurią apibendrinsime taip:

c) dalijimasis

Mesiją Jėzų Dvasia paakino “nukeliauti į dykumą, kad tenai būtų gundomas”:

d) malda

86 psalmė: Malda varge

“Atsuk į mane ausį, Viešpatie, ir išklausyk mane,
nes esu vargšas ir beturtis.
Apsaugok mano gyvastį, nes esu ištikimas;
Tu, mano Dieve, gelbėk savo tarną,
kuris Tavimi pasitiki.
Būk man gailestingas, Viešpatie,
nes per visą dieną šaukiuosi tav¿s.
Pralinksmink savo tarną,
nes į tave, Viešpatie meldžiuosi.
Juk tu, Viešpatie, esi geras ir atlaidus,
pilnas ištikimos meilės visiems,
kurie tavęs šaukiasi”.
73 psalmė: Malda ištikus pagundai
“Iš tikrųjų Dievas yra geras doriesiems - tiems, kurių širdis tyra.
Betgi man beveik kojos buvo pradėjusios pintis,
mano žingsniai bemaž buvo ėmę slidinėti, nes aš pavydėjau pagyrūnams, matydamas jų gerovę, nors jie yra nedori”.

e) pasiryžimas

Prasidėjus Gavėnios laikotarpiui, atnaujinkime savo pastangas atsiversti, uoliai apmąstydami Dievo Žodį, dalydamiesi gėrybėmis su stokojančiais, pasninkaudami ir išmalda.