Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis

 
Sausio 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo kardinolas V. Sladkevičius, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, V. Michelevičius, J. Tunaitis ir LVK generalinis sekretorius kun. G. Grušas.

Posėdžio metu svarstytas ryšių su valdžia klausimas. Dėl valdžiai teikiamų finansinės paramos prašymų nutarta laikytis anksčiau nustatytos tvarkos, kai kiekvienam Bažnyčios prašymui, kurį norima teikti vyriausybei svarstyti, pirma būtinas ordinaro pritarimas. Vyskupai taip pat mano, kad įstatymus, susijusius su Bažnyčia (Religinių bendruomenių ir bendrijų, Turto grąžinimo) ir toliau reikėtų koreguoti nedidelėmis pataisomis. Tikimasi, kad ateityje Bažnyčios teisinė padėtis bus įtvirtinta susitarimais tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos.

Arkivyskupui S. Tamkevičiui supažindinus su dabartine padėtimi Caritas Federacijoje, kalbėta apie šios organizacijos struktūros pakeitimus, artėjantį Federacijos suvažiavimą, kurį ketinama surengti šią vasarą, kitus Caritas veiklos aspektus. Vyskupai pageidavo labiau decentralizuoti Caritas veiklą, kad žymiai didesnis vaidmuo tektų vyskupijų Caritas organizacijoms bei karitatyvinei veiklai parapijose.

Vyskupai taip pat svarstė, kaip geriau pateikti pasauliečiams ir kunigams 1997 metų temą, kurios dėmesio centre - Jėzaus Kristaus asmuo, diskutavo, kaip reikėtų spręsti Lietuvos vyskupams susirūpinimą keliančias problemas, trukdančias geriau pažinti Jėzaus Kristaus mokymą ir pagal jį gyventi.

Ganytojai aptarė kai kuriose parapijose atsiradusią praktiką dalyti Komuniją į rankas ir, atsižvelgdami į mūsų šalyje susiklosčiusias pamaldumo bei pagarbos Eucharistijai tradicijas ir į tai, kad nė viena kaimyninė šalis nėra perėmusi panašios praktikos, nutarė laikytis Lietuvoje tradicinės Komunijos dalijimo praktikos.

Arkivyskupas A. J. Bačkis pranešė, kad Prancūzijos Vyskupų Konferencija paprašė Marijos statulų piligriminių kelionių akcijos organizatorius nutraukti savo veiklą užsienyje. Nutarta perduoti šią informaciją šios akcijos organizatoriams Lietuvoje, siūlant jiems verčiau rengti maldingas keliones į Marijos šventoves mūsų šalyje.

Pranešta, kad p. Jack Irwin sutiko š.m. balandžio pirmoje pusėje atvykti į Lietuvą. Jack Irwin turi didžiulę darbo su alkoholikais patirtį. Vyskupijose norima surengti su juo susitikimus, kuriuose jis pasidalytų įvairia darbo su alkoholikais pastoracine patirtimi.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas


Dėl Komunijos priėmimo
 

Lietuvos Vyskupų Konferencija sausio 9 dienos posėdyje atkreipė dėmesį į tai, kad kai kuriose Lietuvos bažnyčiose tikintiesiems Šventąją Komuniją pradedama dalyti į rankas.

Liturginius pakeitimus kiekviename krašte daro Vyskupų Konferencijos, suderinusios juos su Šventuoju Sostu. Lietuvos vyskupai mano, kad ir toliau palaikytinas pagarbus Lietuvos tikinčiųjų Šventosios Komunijos priėmimo būdas, ir ragina kunigus bei tikinčiuosius neatsisakyti iš gilaus tikėjimo plaukiančių savojo krašto tradicijų bei neskubėti perimti Vakaruose paplitusio papročio imti Komuniją į rankas.

Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsižvelgdama į susiklosčiusias pamaldumo ir pagarbos Eucharistijai tradicijas, neįveda Lietuvoje praktikos dalyti Komuniją į rankas.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturginė Komisija


Dėl tarptautinio kunigų susitikimo
 

1996 m. birželio 17 - 21 d. Fatimoje įvyko pirmasis tarptautinis kunigų susitikimas. Antrasis toks susitikimas rengiamas š. m. liepos 7 - 14 d. Yamuossoukro mieste (Dramblio Kaulo Respublika, Afrika). Lietuvos kunigai, norintys dalyvauti šiame susitikime, prašomi iki vasario 15 d. kreiptis į Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatą.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas