Mirė kun. jubil. Antanas Araminas (1908 - 1996)
 

Gruodžio 29 dieną mirė seniausias Kaišiadorių vyskupijos kunigas, ilgametis Pusnės klebonas Antanas Araminas. A. Araminas, gimęs 1908 m. Utenos parapijos Griūčių kaime, mokėsi Šnieriškių kaimo pradžios mokykloje, Utenos "Saulės" gimnazijoje, vėliau studijavo Kauno kunigų seminarijoje, kurią baigęs 1936 metų gegužės 31 dieną buvo įšventintas kunigu. Per 60 kunigavimo metų kun. A. Araminas dirbo keturiose parapijose. Trejus metus buvo Merkinės vikaras, po to net 30 metų klebonavo Labanore, 8 metus - Gegužinėje ir vėl 30 metų Pusnėje. 1995 m. pabaigoje kun. A. Araminas susirgo ir beveik metus išgyveno Utenoje, nuoširdžiai slaugomas giminių.

Pagal priešmirtinį kun. A. Aramino pageidavimą jo palaikai pirmiausia buvo nuvežti į Pusnės bažnyčią, kur gruodžio 31 dienos rytą Pusnę aptarnaujantis Želvos klebonas ir dekanas kun. Petras Avižienis, dalyvaujant parapijiečiams, aukojo iškilmingas laidotuvių pamaldas. Vėliau palaikai buvo nuvežti į Uteną, kur laidotuvių pamaldoms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. Kun. Antanas Araminas palaidotas Utenos bažnyčios šventoriuje.