Mirė kun. jubiliatas Vlodimir Prokopiv (1912 - 1996)
 

Gruodžio 11 dieną mirė Rytų apeigų katalikų kunigas jubiliatas dr. Vlodimir Prokopiv, kuris nuo 1988 m. buvo globojamas Vilniaus arkivyskupijos Rudaminos parapijoje, seserų bernardinių name.

Kun. V. Prokopiv gimė 1912 metų lapkričio 23 dieną Rolevo kaime, Drohobyčo apskrityje, dabartinės Ukrainos teritorijoje, gausioje keturių brolių ir trijų seserų šeimoje. Baigęs vidurinę mokyklą Drohobyče, vienerius metus mokėsi Peremyslio kunigų seminarijoje, po to šešerius metus studijavo Romoje, kur 1938 metų balandžio 3 dieną gavo kunigystės šventimus. 1939 metų pavasarį apgynė doktoratą.

1939 m. liepos mėnesį atvykusį pas tėvus atostogų kunigą užklupo prasidėjęs karas. Vyskupas Jozafatas Kocolovski jam patikėjo Bykovo parapiją ir paskyrė Peremyslio kunigų seminarijos profesoriumi. Kadangi važinėti į Peremyslį buvo sunku, jis porą metų darbavosi šalia esančioje Kruvnikų parapijoje.

1944 metais pradėtos likviduoti Rytų apeigų katalikų bažnyčios. Į stačiatikių tikėjimą sutikę pereiti kunigai buvo paliekami dirbti parapijose, tuo tarpu nesutinkantieji sodinami į kalėjimus. Kun. V. Prokopiv, suimtas per 1947 metų Velykas, buvo nuteistas kalėti 25 metus ir ištremtas į Krasnojarsko krašto Chakasijos autonominę sritį, kur iki 1953 metų dirbo anglių kasyklose. Čia sunkiai susirgo ir vos liko gyvas. Metus praleidęs invalidų lageryje, vėl buvo grąžintas į kasyklas. Mirus Stalinui, buvo paleistas ir grįžo į savo tėviškę Rolevą. Valdžiai neleidžiant eiti kunigo pareigų, buvo priverstas dirbti kolektyviniuose ir tarybiniuose ūkiuose paprastu darbininku.

Ieškodamas darbo, 1958 metais atvyko į Vilnių, kur įsidarbino Panerių daržininkystės ūkio elektrinėje; paaiškėjus, kad esąs kunigas, iš darbo buvo atleistas. Vėliau trumpai dirbo Antakalnio karių kapinėse. Pastovesnį darbą susirado Lietuvos Mokslų Akademijos socialinių mokslų skyriuje, kur dirbo vertėju. Kun. V. Prokopiv iš Vilniaus dažnai vykdavo į įvairias Sibiro vietoves, kur teikdavo tenykščiams tikintiesiems religinius patarnavimus, nuveždavo devocionalijų ir religinės spaudos. 1974 metais atvykęs į Lvovą aplankyti savo draugo kunigo, užėjo pas jį kratos metu. Už tai, kad ėmė karštai ginti Švč. Sakramentą nuo išniekinimo, gavo 8 mėnesius kalėjimo.

1967 metais vyskupas Julijonas Steponavičius paskyrė kun. V. Prokopiv Šv. Pranciškaus Asyžiečio Trečiojo Ordino regulos Vilniaus seserų bernardinių dvasios tėvu. Šias pareigas jis ėjo iki pat savo mirties. Šiek tiek atslūgus ateistiniam spaudimui, nuo 1980 metų kun. V. Prokopiv pagelbėdavo per atlaidus bei rekolekcijas įvairioms Vilniaus arkivyskupijos parapijoms, neoficialiai pavaduodavo trumpam išvykusius klebonus. Šiam gilaus tikėjimo, gabiam ir labai darbščiam, karšto ir uolaus charakterio kunigui Apvaizda lėmė daug kentėti dėl Dievo ir Bažnyčios. Kun. Vlodimir Prokopiv laidotuvių pamaldoms Rudaminos bažnyčioje vadovavo vyskupas Juozas Tunaitis. Pamaldose dalyvavo Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolių ordino atstovybės Lietuvoje vadovas tėvas Pavelas Jachimec, kiti graikų ir lotynų apeigų katalikų kunigai, gausus būrys tikinčiųjų. Kun. V. Prokopiv palaidotas Rudaminos bažnyčios šventoriuje.