Dėl aukų katalikiškajam Šventojo Rašto leidimui
 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje džiaugiasi, kad šiais metais sulauksime Biblijos (Senojo ir Naujojo Testamento) pilnutinio vertimo iš hebrajų ir graikų kalbų. Senojo Testamento knygas išvertė prelatas Antanas Rubšys, kuris taip pat parengė įvadą ir paaiškinimus. Naujojo Testamento tekstą sudarys kun. Česlovo Kavaliausko vertimas.

Džiaugiamės, kad tikintieji galės turėti vienoje knygoje visą Šventąjį Raštą su įvadu, paaiškinimais, padėsiančiais suprasti Šventojo Rašto žodžius katalikų tikėjimo akimis.

Lietuvos Biblijos Draugijos rūpesčiu tuo pačiu metu yra rengiamas ir ekumeninis Biblijos leidimas, kurio tekstą irgi sudarys prel. A. Rubšio ir kun. Č. Kavaliausko vertimai, tačiau be įvadų ir paaiškinimų. Šiuo leidimu galės naudotis visos krikščioniškosios Bažnyčios.

Sužinoję, kad Biblijos Draugija, ieškodama lėšų ekumeniniam Biblijos leidimui, kreipėsi į kai kuriuos klebonus, norėtume kunigams priminti, kad, renkant aukas, pirmenybė teiktina Katalikų Bažnčios tikintiesiems skirtosios Biblijos leidimui, kurį rengia Lietuvos Vyskupų Konferencija. Aukas prašome perduoti į Vyskupų Konferencijos Sekretoriatą.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas
1997 m. sausio 7 d.