Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis

 
Gruodžio 17 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis, kuriame dalyvavo Apaštalų Sosto nuncijus arkivysk. Justo Mullor Garcia, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Tunaitis, V. Michelevičius, nuncijaus sekretorius mons. Petar Rajič ir LVK generalinis sekretorius kun. G. Grušas.

Vyskupai apsvarstė ir galutinai priėmė Pasirengimo Santuokos Sakramentui programą, apklausos anketą bei pasirengimo Santuokos sakramentui sužadėtinių kursų programą.

Posėdyje tartąsi dėl galimybių ryšiams su valdžia palaikyti. Nutarta rengti įvairius susitikimus su valdžios atstovais.

Vyskupai apsvarstė prašymą įsteigti Kaune Nacionalinį bažnytinio meno muziejų. Diskutuojant paaiškėjo, kad panašius muziejus ketinama steigti ir kitose vyskupijose. Atsižvelgiant į tai, nutarta nė vienam muziejui nesuteikti nacionalinio muziejaus statuso.

Lietuvos Vyskupų Konferencija gavo Lietuvos Dailininkų sąjungos pasiūlymą surengti bendrą konferenciją, kurioje būtų aptartos dailininkų bei architektų ir Bažnyčios atstovų bendradarbiavimo galimybės, statant ir atkuriant Lietuvos šventoves. Vyskupai pritarė, kad ši konferencija būtų rengiama bendromis jėgomis ir apžvelgtų istorinę bei dabartinę padėtį.

Per posėdį, kokiems apeigynams teikti pirmenybę, kai bus išleistas Santuokos apeigynas. Nutarta rengti Kunigų šventimų, Sutvirtinimo, Palaiminimų, Laidotuvių ir Suaugusiųjų krikšto apeigynus.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas