Mirė kunigas Alfredas Kanišauskas (1927 - 1997)
 

Sausio 5 dieną mirė Švedriškės parapijos (Zarasų dekanatas) administratorius kunigas Alfredas Kanišauskas. Gimęs 1927 m. gegužės 20 d. Salako parapijos Kiškelių kaime, kun. A. Kanišauskas pokario metais dirbo mokytoju pradinėse mokyklose, vėliau įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1959 metais.

Iš pradžių kun. A. Kanišauskas dirbo Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vikaru, vėliau buvo Linkmenų, Palūšės ir Rimšės administratorius. 1990 m. arkivyskupas Julijonas Steponavičius leidžia jam persikelti į Panevėžio vyskupiją, kur jis tais pačiais metais paskiriamas Švedriškės parapijos administratoriumi. Sunkiai susirgus Salako klebonui kun. Kazimierui Girniui, kun. A. Kanišauskas kurį laiką aptarnavo ir šią parapiją. Pastaraisiais metais kun. A. Kanišauskas ėmė negaluoti, buvo operuotas, bet sveikatos neatgavo.

Palydėti kun. A. Kanišauską paskutinėn kelionėn sausio 8 dieną į Švedriškę atvyko Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kuris vadovavo gedulingoms šv. Mišioms, 17 kunigų, gana daug tikinčiųjų. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė mirusiojo kunigo kurso draugas kun. Petras Dumbliauskas.