Mirė buvęs Sankt Peterburgo klebonas kun. Juozapas Pavilonis (1914 - 1997)
 

Sausio 7 dieną į paskutinę kelionę palydėtas Kauno Šv. Antano bažnyčios rezidentas kun. Juozapas Pavilonis. Laidotuvių dieną gedulingas šv. Mišias Šv. Antano bažnyčioje aukojo Kauno vyskupas augziliaras V. Michelevičius, Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos klebonas kun. K. Juknevičius SDB, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. P. Meilus, kiti kunigai. Per pamokslą K. Juknevičius atkreipė dėmesį į kun. J. Pavilonio gyvenimą, grįstą "tikėjimo ir meilės šviesa".

Kun. Juozapas Pavilonis gimė 1914 metais Rygoje, kur baigė lietuvių gimnaziją ir kunigų seminariją. Nuo 1939 metų kunigavo Latvijos lietuviškose parapijose, darbavosi Ukrainoje, vėliau 25 metus klebonavo Sankt Peterburgo (Leningrado) katalikų parapijoje. Kiek leido jėgos ir sovietinė valdžia, tarnavo Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms. Kun. Juozapas Pavilonis, kuris nuo 1991 m. rezidavo Kauno Šv. Antano parapijoje, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

- jp -