ŠVENTOJO TĖVO MALDA 1997-IESIEMS, JĖZAUS KRISTAUS METAMS

1996 m. lapkričio 30 d., pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse, iškilmingų Mišparų Vatikane metu, Šventasis Tėvas žemiau pateikiama malda pradėjo tiesioginį trejų metų pasirengimo Didžiajam 2000 m. jubiliejui laikotarpį. Šia malda Šventasis Tėvas kviečia ir visus tikinčiuosius Advento laikotarpiu ir per ištisus šiuos liturginius metus rengtis artėjančiam 2000 metų jubiliejui.

Viešpatie Jėzau,
laiko pilnatve ir istorijos Viešpatie,
parenk mūsų protus su tikėjimu švęsti
didįjį Dutūkstantųjų Metų jubiliejų,
kad tai būtų malonės ir gailestingumo metai.
Suteik mums tyrą ir paprastą širdį,
kad mes su neblėstančia nuostaba galėtume mąstyti
Įsikūnijimo paslaptį,
kai Tu, Dievo Sūnau,
Mergelės įsčiose, Dvasios šventovėje,
tapai mūsų broliu.

Visi: Tau, o Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius.

Jėzau, naujojo žmogaus pradžia ir pilnatve,
atversk mūsų širdis,
kad, palikę klystkelius,
sektume Tavo pėdomis
į gyvenimą vedančiu nauju keliu.
Leisk, kad ištikimi krikšto pažadams,
gyventume pagal mūsų tikėjimą,
kad uoliai liudijant Tavo žodį,
šeimose ir visuomenėje
suspindėtų Tavo Evangelijos gyvoji šviesa.

Visi: Tau, o Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius.

Jėzau, Dievo galybe ir išmintie,
įkvėpk mums meilę Šventajam Raštui,
kuriame aidi Tėvo balsas,
apšviečiantis, įkvepiantis, maitinantis ir paguodžiantis.
Gyvojo Dievo Žodi,
atnaujink Bažnyčioje misijinį uolumą,
kad visi žmonės pažintų Tave,
tikrąjį Dievo ir žmogaus Sūnų,
vienintelį Tarpininką tarp žmogaus ir Dievo.

Visi: Tau, o Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius.

Jėzau, vienybės ir taikos Šaltini,
sustiprink Bažnyčios vienybę.
Suteik stiprybės ekumeniniam judėjimui,
kad visi Tavo mokiniai,
Tavo Dvasios galia,
taptų viena.
Tu, kuris gyvenimo taisykle
mums davei naująjį meilės įsakymą,
padėk mums statyti vieningą pasaulį,
kuriame taika nugalėtų karą,
o pagarba gyvybei - mirties kultūrą.

Visi: Tau, o Kristau, garbė ir šlovė dabar ir per amžių amžius.

Jėzau, vienatinis Tėvo Sūnau,
pilnas malonės ir tiesos,
Šviesa, apšviečianti kiekvieną žmogų,
suteik savo gyvenimo pilnatvę visiems,
kas tyra širdimi Tavęs ieško.
Tau, žmonijos Atpirkėjau,
laiko ir visatos pradžia ir pabaiga,
Tėvui, neišsemiamai viso gėrio versmei,
Šventajai Dvasiai, beribės meilės antspaudui,
visa garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen.