Dėl 2000 metų jubiliejaus
 

Bonifaco VIII dekretu paskelbtas 1300 metų Romos Jubiliejus, skirtas aukščiausiajam tikslui - “Dievo garbei ir tikėjimo išaukštinimui”, buvo pradžia ir pavyzdys tolesniems jubiliejams. Šiuolaikiniai jubiliejai išlaikė tokią pat vertę ir atspindėjo tikrą Bažnyčios vienybę ir atsinaujinimą. Jubiliejų pagrindinis tikslas būdavo visų žmonių broliška vienybė ir vidinis žmogaus atsinaujinimas.

Antrasis tūkstantmetis artėja prie pabaigos. Tai skatina kiekvieną ypač atsidėti atgailai ir atsinaujinimui, nes tokia yra nuolatinė būsena Bažnyčios, kuri, “šventa ir tuo pačiu metu nuolat reikalinga apsivalymo, visuomet yra atsidėjusi atgailai ir atsinaujinimui”, paklūstanti Kristaus kvietimui: “Atsiverskite ir tikėkite Evangelija” (Mk 1, 15). Šiuo laikotarpiu, artėjant 2000 metams, kiekvienas krikščionis privalo suprasti praeities klaidas, kad nepabūgtų ateities pagundų ir iššūkių.

Bažnyčia jaučiasi kviečiama išgyventi paskutiniąją šio šimtmečio dalį (1997 - 1999) atnaujinta ir gilesne Advento dvasia, kad pasirengtų trečiajam tūkstantmečiui. Po pirmojo laikotarpio, kuriame apmąstomos bendresnės temos, įžengiame į antrąjį etapą, trejų metų laikotarpį, skirtą Trejybės paslapčiai.

Pirmųjų metų bendroji tema yra ši: “Jėzus Kristus, vienintelis pasaulio Išganytojas, vakar, šiandien ir visada” (Žyd 13, 8). Jėzaus Kristaus Įsikūnijimas yra centrinis Išganymo istorijos įvykis. Sulig Jo, “vienintelio Tarpininko tarp Dievo ir žmonių” (1 Tim 2, 4), atėjimu prasideda nauja era, apie kurią Viešpats skelbė pranašų lūpomis, - mesijinė era. Gyvendamas žemėje, Kristus įvykdė Dievo išganymo planus. Jis yra Gydytojas, ateinąs gydyti žmonijos žaizdų (plg. Mk 2, 17). Ganytojas, ateinąs suburti savo išblaškytos kaimenės (plg. Jn 10; Mt 15, 24). Tasai, kuris savuoju Krauju patvirtina naująją Sandorą tarp Dievo ir žmogaus ir sukuria naują Tautą, tikrąją Dievo Tautą (plg. Mt 16, 18; Mk 14,  58). Išganytojas trokšta suburti, suformuoti, sutvarkyti ir gaivinti savąją Bažnyčią. Žodžio Įsikūnijimas yra sakramentinio gyvenimo centras, kuriame Bažnyčia yra Kristaus veiklos tąsa, Kristus yra galva, pradžia, pamatas, gyvybės versmė, gyvybės ir malonės tarpininkas ir galutinis tikslas, pirmosios Kūrėjas ir pastarosios Atpirkėjas. Tad Jo Įsikūnijimas ir Atpirkimas įgauna visuotinę svarbą ir spindi visoje Visatoje (plg. Ef 1, 9-10).

Šiais pirmaisiais pasirengimo 2000 metų jubiliejui metais, skirtais Jėzui Kristui, mūsų Išganytojui, gilinsimės į Atpirkimo paslaptį. Šiais metais Lietuvos tikinčiuosius pasieks naujasis Katalikų Bažnyčios Katekizmas, Šventojo Rašto (Senasis ir Naujasis testamentai viename tome) naujasis leidimas. 1997 metai bus turtingi ir religiniais renginiais. Gegužės 25 - birželio 1 d. Vroclave (Lenkija) vyks 46-asis Tarptautinis Eucharistinis kongresas. Birželio 23 - 29 d. Graz’e (Austrija) vyks Antrasis Europos Ekumeninis susirinkimas, o rugpjūčio 18 - 24 d. Paryžius lauks jaunųjų maldininkų Pasaulio Jaunimo dienų renginiuose.

Adventinis susikaupimas tesuvienija mus ateities darbams ir tesutelkia mus visus prie mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas