Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas dėl Pasirengimo Santuokos sakramentui programos
 

Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsižvelgdama į Katalikų Bažnyčios Teisės kanonus 1063 ir 1067, bei Šventojo Sosto aprobuotą naują Santuokos sakramento apeigyną “Santuokos Sakramentas” ir jame esančias nuorodas, 1996 metų lapkričio 12 dienos posėdyje patvirtino Pasirengimo santuokos sakramentui programą ir nutarė:

1. Bažnytinės santuokos siekiantys tikintieji užsiregistruoja parapijoje, kurioje nori susituokti, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos. Nutarimas įsigalioja nuo 1997 metų kovo 31 dienos.

2. Sužadėtiniai tuokiasi savo parapijoje. Jeigu jie gyvena skirtingose parapijose, santuokai gali pasirinkti vieną iš jų. Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau šiuo atveju tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką pritarimą.

3. Remdamasi Katalikų Bažnyčios Teisės kanonu 1083 § 2, Lietuvos Vyskupų Konferencija nustato, kad Bažnytinę santuoką Lietuvoje leidžiama sudaryti asmenims, sulaukusiems 18 metų amžiaus.

4. Bažnytinės santuokos siekiantys tikintieji turi įvykdyti Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvirtintą Pasirengimo santuokos sakramentui programą. Ją sudaro bent keletas sužadėtinių susitikimų su kunigu ir pasirengimo Santuokos sakramentui kursai, kuriuos organizuoja šeimos centrai bei vietos vyskupo leidimą gavę vyskupijų dekanatai ar parapijos.

5. Santuokos sakramentui sužadėtinius rengiantis kunigas per susitikimus su sužadėtiniais užpildo “Priešsantuokinės apklausos anketą”. Ši anketa yra konfidencialaus pobūdžio dokumentas, kuriuo reikalui esant galėtų remtis Bažnyčios Tribunolas.

Priešsantuokinio pastoracinio pokalbio ir Priešsantuokinės apklausos anketos užpildymo tikslas:

a) nustatyti, ar nėra kliūčių katalikiškai santuokai;
b) įvertinti sužadėtinių supratimą ir požiūrį į esminius katalikiškos santuokos reikalavimus;
c) nurodyti,kokius dokumentus reikia pateikti iki santuokos;
d) nuspręsti, kokio reikia papildomo katechetinio ir sakramentinio pasirengimo (Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo);
e) paaiškinti priešsantuokinių kursų lankymo tvarką.
 

Arkivyskupas Audrys Juozas BAČKIS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

Kun. Gintaras GRUŠAS
Generalinis Sekretorius