Mirė išeivijos kunigas Juozas Angelaitis (1904 - 1996)
 

1996 m. spalio 6 dieną, sulaukęs 92 metų amžiaus, mirė kunigas Juozas Angelaitis, kuris 1939 - 1974 metais buvo Cleveland’o Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapijos klebonas. Paskutiniuosius 22 metus jis gyveno kaip pensininkas, ūkininkaudamas mažame ūkelyje Windsor’e (Ohio valstija). Palaidotas spalio 10 d. Cleveland’o Kalvarijos kapinėse. Kun. Juozas Angelaitis daug prisidėjo prie šios lietuvių parapijos augimo. Po II pasaulinio karo čia iškilo bažnyčia, mokykla, auditorija, vienuolynas, klebonija.