Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Rugsėjo 24 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje dalyvavo kardinolas V. Sladkevičius, Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, visi kiti Lietuvos vyskupai ir generalinis sekretorius kun. G. Grušas.

Posėdyje buvo apsvarstytos Lietuvos Vyskupų Konferencijos struktūros, aptarta kaip jos galėtų geriau veikti, rengiantis lapkričio mėnesio posėdžiui, kuriame bus atnaujintos Lietuvos Vyskupų Konferencijos komisijos.

Supažindinta su Pasirengimo Santuokos sakramentui programos metmenimis. Aptarti Šeimos centro komisijos parengtos programos apmatai.

Posėdžio dalyviai supažindinti su religinių bendrijų ir bendruomenių įstatyme numatyta tvarka, pagal kurią Bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms suteikiamos juridinio asmens teisės. Taip bus galima suderinti juridinių asmenų vardus, antspaudus ir juridinių asmenų rejestro numerius.

Posėdyje svarstyti įvairūs liturgijos klausimai. Vyskupai pritarė Liturgijos komisijos pateiktiems paaiškinimams dėl iškilusių klausimų, susijusių su kai kurių privalomų bažnytinių švenčių perkėlimu į sekmadienį. Vaikų laiminimas, vykdavęs Devintinių oktavoje, joje ir išlieka, t. y. sekmadienį po Devintinių. Maldavimo diena prieš Šeštines išlieka Šeštinių išvakarėse - šeštadienio vakare.

Vyskupai buvo supažindinti su įvairiais Visuotinės Bažnyčios ir Europos Bažnyčių renginiais, kurie vyks ateinančiais 1997 metais, t. y., Eucharistiniu kongresu Vroclave, Lenkijoje, Antruoju Europos ekumeniniu suvažiavimu Grace, Austrijoje, Pasaulio jaunimo diena Paryžiuje. Kiekvienas vyskupas savo vyskupijoje paskirs koordinatorius Eucharistiniam kongresui ir organizatorius Pasaulio jaunimo dienai pasirengti. Tolimesnė informacija apie šiuos renginius bus spausdinama “Bažnyčios žiniose” bei kitoje katalikiškoje spaudoje.

Posėdyje vyskupams buvo pristatyta ką tik lietuvių kalba išleista Šventojo Tėvo posinodinė apaštalinė adhortacija Vita Consecrata, skirta vienuoliniam gyvenimui aptarti.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas