Mirė kun. Petras Venckus (1908 - 1996)
 

Kun. Petras Venckus gimė 1908 metų liepos 3 dieną Druskių kaime Veiviržėnų parapijoje. Mokėsi Švėkšnos gimnazijoje ir Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1934 metų gegužės 26 dieną. Dirbo vikaru Laižuvoje, Papilėje, Alsėdžiuose, Kartenoje ir Skaudvilėje. Klebonavo Gegrėnuose.  1940 metais trumpam pasitraukė į Vokietiją. Grįžęs vikaravo Sedoje, vėliau ėjo klebono pareigas Žukančiuose, Laižuvoje ir Ubiškėje, sykiu aptarnaudamas ir Kaunatavos parapiją.

Nuo 1949 iki 1956 metų buvo įkalintas sovietiniame lageryje  Sibire netoli Kamčiatkos. Grižęs iš lagerio trumpai ilsėjosi Tverų altarijoje. Po to klebonavo Truikinuose, Žarėnuose, Latveliuose, Juozapave, Žemalėje, Pakražantyje, Tūbinėse, Rukuose, Sartininkuose, Ropkojuose ir Lauko Sodoje. Čia rugsėjo 3 dieną ir mirė. Net 62 metus kunigavęs velionis rugsėjo 5 dieną palaidotas Lauko Sodos bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius, pasakęs pamokslą ir atlikęs laidotuvių apeigas. Laidotuvių pamaldose dalyvavo 33 kunigai, gausus tikinčiųjų būrys. Prie kapo žodį tarė kun. J. Šiurys.

Kunigai ir tikintieji jubiliatą kun. Petrą Venckų pažino kaip neišsenkamos giedrios dvasios kunigą, kuris sunkiomis gyvenimo valandomis ne tik nepalūžo, bet ir palaikė savyje bei aplinkoje pasitikėjimą Dievu ir geresnio gyvenimo viltį.