Mirė kun. Vincas Petruševičius (1926 - 1996)
 

Šių metų rugsėjo 14 dieną mirė Šilavoto parapijos klebonas kun. Vincas Petruševičius. Velionis gimė Rudaminos parapijoje 1926 m. liepos 3 dieną. Vyskupo K. Paltaroko Panevėžyje 1948 m. gruodžio 19 dieną įšventintas į kunigus, vikaravo Ūdrijos parapijoje, nuo 1952 m. Kazlų Rūdos  parapijos klebonas, o nuo 1967 metų iki mirties klebonavo Šilavoto parapijoje, kurį laiką aptarnavo ir Veiverių bei Išlaužo parapijas.