Mirė kunigas Bronius Strazdas (1923 - 1996)
 

Rugpjūčio 14 dieną mirė Biržų parapijos (Panevėžio vyskupija) garbės klebonas ir Biržų dekanas kunigas Bronius Strazdas. Kun. B. Strazdas gimė 1923 m. balandžio 13 d. Anykščiuose, mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1947 m. birželio 29 d. buvo įšventintas į kunigus. Dešimt metų vikaravo Užpaliuose, Šimonyse ir Rokiškyje. Penkerius metus dirbo Vadoklių, vėliau Salako klebonu. 1970 m. paskirtas Biržų klebonu ir dekanu. Čia jis uoliai dirbo iki 1985 metų, kai, visiškai pašlijus sveikatai, paprašė atleisti jį nuo šių pareigų. Buvo paliktas garbės klebonu ir Biržų dekanato dekanu.

Kun. B. Strazdas mėgo bendrauti su mokslo žmonėmis, šviesiomis asmenybėmis, gerai sutarė su Biržų reformatais. Nors per vienuolika metų kamavusią ligą jam teko patirti daug kančių, jis išlaikė šviesų protą, rūpinosi bažnyčios bei tikinčiųjų reikalais.

Kun. Bronius Strazdas palaidotas rugpjūčio 16 dieną Biržų bažnyčios šventoriuje. Gedulingoms pamaldoms vadovavo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, atsisveikinimo žodį tarė kurso draugas mons. J. Juodelis. Už kun. B. Strazdą meldėsi per 50 kunigų, daug tikinčiųjų.