Mirė kunigas Kazimieras Statkevičius (1909 - 1996)
 

Rugpjūčio 13 dieną mirė Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos altaristas jubiliatas kun. Kazimieras Statkevičius. Kun. K. Statkevičius gimė 1909 m. liepos 24 d. Papiškių kaime, Ramygalos parapijoje, Panevėžio apskrityje. Tėvai buvo darbštūs, labai tikintys žmonės, auklėję vaikus griežtai, bet su meile. Kazimieras mokėsi Ėriškių pradinėje mokykloje, vėliau mokslus tęsė Panevėžio Vyrų gimnazijoje, kur tapybą dėstė dailininkas J. Zikaras, literatūrą - kun. J. Lindė-Dobilas. Įstojęs į Kauno Kunigų seminariją, studijavo pas tokius žymius dėstytojus, kaip prel. Jonas Mačiulis Maironis, kan. Juozas Tumas Vaižgantas. Didžiausią įtaką jo asmenybės formavimuisi padarė prof. kan. B. Čėsnio skaitomos dogminės teologijos paskaitos.

Įšventintas į kunigus 1933 m. balandžio 1 dieną, nuo 1933 m. birželio 9 iki 1947 m. spalio 30 d. kun. K. Statkevičius vikaravo Viduklės, Kelmės, Jonavos, Radviliškio, Šiaulių Šv. Petro ir Povilo parapijose. Vėliau dirbo klebonu Šiaulių Šv. Petro ir Povilo, Kauno Prisikėlimo, Kauno Šv. Antano parapijose. Ilgiausiai, net 36 metus, kunigavo Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje, kur buvo klebonas ir altaristas. Kun. K. Statkevičius buvo gero, malonaus būdo, pasižymėjo išskirtine ištikimybe Bažnyčiai.

Dalyvaujant Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, vyskupui augziliarui Vladislovui Michelevičiui, daugiau nei 30 kunigų, tikintiesiems, kun. Kazimieras Statkevičius rugpjūčio 16 dieną palaidotas Šv. Kryžiaus bažnyčios šventoriuje.