Mirė kunigas Kazimieras Girnius (1925 - 1996)
 

Rugpjūčio 11 dieną mirė Joniškėlio parapijos (Panevėžio vyskupija) altaristas kun. Kazimieras Girnius, žinomo išeivijos filosofo Juozo Girniaus brolis. Kun. Kazimieras Girnius gimė 1925 m. sausio 26 d. Sudeikių miestelyje. Baigęs Utenos gimnaziją, 1944 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1948 m. spalio 31 d. įšventintas į kunigus. Dirbo vikaru Pumpėnuose, Suvainiškyje, Juodupėje, Nemunėlio Radviliškyje, ilgesnį laiką buvo Svėdasų parapijos vikaras koadjutorius. Vėliau klebonavo Vadokliuose, Gelažiuose, Alantoje ir galiausiai Salake, kur jį ištiko insultas, po kurio, neatgavęs visiškos sveikatos, atsisakė klebono pareigų. Nuo 1991 m. kaip altaristas gyveno pas savo kurso draugą kun. Benediktą Urboną Joniškėlio parapijoje. Kiek leido sveikata, talkindavo bažnyčioje, klausydamas išpažinčių, sakydamas pamokslus, aukodamas šv. Mišias.

Visose tarnybos vietose kun. K. Girnius aktyviai dirbo atstatinėdamas karo suniokotas bažnyčias. Dar uoliau statė gyvąją Bažnyčią, išradingai vesdamas žmones prie išganymo versmių. Puikiai valdydamas plunksną, laisvu laiku rašydavo monografijas apie bažnyčias, kuriose dirbo. Įvairiomis temomis parašė daug pamokslų, kurių tekstai buvo platinami tarp kunigų. 1994 m. pasirodė jo paskutinė knygelė “Atsiminimai ir mintys iš gyvenimo”, parašyta Joniškėlyje.
Kun. Kazimieras Girnius palaidotas rugpjūčio 13 dieną Joniškėlio bažnyčios šventoriuje. Gedulingoms pamaldoms, kuriose dalyvavo daug tikinčiųjų ir per 40 kunigų, vadovavo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, pamokslą pasakė kun. K. Girniaus kurso draugas kun. Antanas Balaišis.