Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Rugpjūčio 8 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje dalyvavo kardinolas Vincentas Sladkevičius, apaštalinis nuncijus Justo Mullor Garcia, Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, visi kiti Lietuvos vyskupai ir generalinis sekretorius kun. Gintaras Grušas.

Pagrindinė posėdžio tema buvo klausimas, kaip garantuoti geresnį parengimą Santuokos sakramentui. Pastaruoju metu šiai temai buvo skirta daug dėmesio Vyskupų Konferencijos Evangelizacijos plane bei šiais metais paskelbtose Popiežinės Šeimos tarybos instrukcijose.

Vyskupai aptarė išankstinės besirengiančiųjų tuoktis registracijos įvedimą parapijose. Norint garantuoti atitinkamą pasirengimą santuokai, numatoma nustatyti privalomą laiko terminą iki santuokos. Šiuo metu rengiama apklausos forma, kurios projektas bus išsiuntinėtas visoms vyskupijoms laukiant komentarų ir pataisų. Apklausos forma turėtų padėti kunigams išsiaiškinti visas galimas kliūtis ir garantuoti reikiamų dokumentų surinkimą.

Norint parengti išsamią pasirengimo santuokai kursų programą pagal neseniai išleistas Popiežinės Šeimos tarybos instrukcijas, nutarta sudaryti komisiją, į kurią būtų įtraukti Šeimos centrų atstovai. Ši programa galėtų būti taikoma visuose Šeimos centruose, taip pat parapijose.

Vyskupai aptarė dabartinę padėtį Romos Šv. Kazimiero kolegijoje ir nutarė kreiptis į Katalikiškojo Švietimo kongregaciją bei kolegijos vadovybę, ieškant būdų glaudesniems ryšiams tarp Šv. Kazimiero kolegijos ir Lietuvos episkopato palaikyti.

Vyskupai pritarė parengtam kreipimuisi dėl rengiamo Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įgyvendinimo įstatymo. Konstitucijos pataisa grąžintų Bažnyčiai teisę atgauti žemę, ant kurios stovi Bažnyčios pastatai. Tačiau žemę grąžinti šiame įstatyme numatyta išpirkimo būdu. Parengtame kreipimesi siūloma žemės išpirkimą pakeisti grąžinimu.

Kun. Rolandas Makrickas, sutikus jo ordinarui, patvirtintas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju.