Pirmoji Komunija bendruomenėje
 

Į “Bažnyčios žinių” klausimus atsako Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos vikaras kun. Vygintas Čiurinskas
 

Kaip vyksta vaikų rengimas Pirmajai Komunijai parapijose, kuriose Jums tekdavo darbuotis?

Dabar vaikus paprastai parengia katechetai mokyklose. Deja, dažniausiai nepasirūpinama užmegzti ryšio su bendruomene, kuriai priklauso vaiko tėvai. Katechetas vedasi vaikus į artimiausią ar patogiausią bažnyčią.

Bendruomenė taip pat nedalyvauja nei vaiko parengime nei palydi tolesniuose tikėjimo ugdymo žingsniuose. Tiesa, kai kuriose parapijose yra tradicija , kad  priėmusieji Pirmąją Komuniją po to visą savaitę kasdien dalyvauja Mišiose ir priima Komuniją.

Tėvai, išskyrus vieną kitą, neprisideda prie vaikų parengimo - jie nori tik kuo greičiau “sutvarkyti vaiką”. Sunku išvesti tėvus iš to formalių tradicijų kelio, kurį jie patys nusistatė. Į mano priekaištus ir raginimą rengti vaikus sakramentiniam gyvenimui ir dalyvauti kartu su jais Mišiose tėvai paprastai atsako “neturį laiko”.

Neretai tėvai kaltina kunigus dėl formalaus apeigų atlikimo.

Tie, kurie skundžiasi ir kaltina tikriausia yra pažangūs katalikai. Gaila, bet dažniausiai tėvai džiaugiasi, kad vaikai kuo greičiau leidžiami priimti Pirmąją Komuniją. Vos bemokąs persižegnoti vaikas ją praryja ir po to ilgesniam laikui dingsta iš bažnyčios. Daugelis tėvų priekaištauja, kad jų vaikai per ilgai rengiami, iš jų per daug reikalaujama. Sutinku, ir kunigo darbe pasitaiko daug formalumo. Tačiau kartais pasauliečiai žmonės labiau formuoja kunigus, negu kunigai juos. Pirmoji Komunija - šventė, todėl kunigui derėtų tam atsidėti, palikus nuošaly kitus darbus. Netgi ir laidotuves, jeigu mums labiau rūpi gyvieji. Juk su vaikais tą dieną reikia pabūti, tinkamai juos pasveikinti.

Pirmosios  Komunijos “bumas “ susidaro dėl trumpo laikotarpio - primygtinai norima tai atlikti mokslo metų pabaigoje. Kada  atsirado ši praktika ir ar ji pasiteisino?

Man regis, prieš pora metų. Suprantamas tėvų noras  kuo greičiau “privesti” vaiką prie Pirmosios Komunijos -  juk artėja vasara, atostogų metas. O būtų galima taip paskirstyti laiką ir išdėstyti, kad vaikai galėtų pasirenti ir priimti  Pirmąją Komuniją per visus metus. Nebūtinai sekmadienį, gal, pavyzdžiui,  šeštadienį ar netgi penktadienio vakare. Nebijokime laužyti tradicijų. Deja, tėvai dažniausia neturi vaikams laiko. Regis, jiems atrodo svarbiau išpuošti mergaites baltomis suknelėmis, pirštinaitėmis, nusifotografuoti,- negu pasirūpinti vaiko susitikimu su Dievu.

Ką daryti, kad  vaikai ir toliau išlaikytų ryšį su Viešpačiu?

Visų pirma parengimo grupelės neturėtų būti didelės, daugiausia 20 vaikų vienoje. Būtinas didesnis kunigo bendravimas su tėvais. Į katechezės pamokas bažnyčioje turėtų ateiti bent vienas iš tėvų. Svarbu, kad tėvai suvoktų save kaip bendruomenės narius ir įvesdintų vaiką į bendruomenę. Deja, gal pusė mūsų parapijiečių klaidžioja po įvairias miesto bažnyčias, ilgiau neapsistodami vienoje, todėl vaikas negali užmegzti ryšio su bendruomene. Pirmajai Komunijai tėvai dažnai parenka “populiarią” bažnyčią, pavyzdžiui, katedrą, argumentuodami, kad ji esanti gražesnė, negu parapijos bažnyčia. Bet tuomet vaikas mokomas susieti Pirmąją Komuniją su plytų krūva, o ne su Dievu.

Svarbu, kad po Pirmosios Komunijos nenutrūktų vaiko ryšys su Bažnyčia. Tuo turi rūpintis tėvai, nes šeima yra mažoji namų Bažnyčia. Jei tėvų rūpesčio nebus, nė kunigas nepadės.

Dėkojame
 

Kalbėjosi Jūratė Kuodytė