Mirė kunigas Vaclovas Verikas (1913-1996)
 

Liepos 18 dieną po sunkios ligos mirė Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos rezidentas kun. Vaclovas Verikas. Velionis gimė 1913 metų sausio 1 dieną Panevėžio vyskupijos Traupio parapijos Mickūniškių kaime ūkininkų šeimoje. Baigęs Ukmergės gimnazijos VI klasę, 1935 įstojo į Kauno kunigų seminariją. Atgavus Vilniaus kraštą, perėjo į Vilniaus kunigų seminariją. 1945 metais vyskupas Romualdas Jalbrzykowskis V. Veriką įšventino į kunigus.

Tapęs kunigu, V. Verikas vikaravo N. Daugėliškyje, Valkininkuose, Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje, Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijoje, Eišiškėse. Vėliau buvo klebonu arba administratoriumi Kalesninkuose, Paluknyje, vikaru Vilniaus šv. Rapolo parapijoje, administratoriumi Šalčininkuose ir nuo 1988 metų, kiek leido sveikata, padėdavo Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje. Kun. V. Verikas daug vargo Šalčininkuose, kur, per karą sudegus bažnyčiai, pamaldas turėjo laikyti mažoje prie kapinių koplytėlės pristatytoje pašiūrėje. Per didelį vargą gavęs leidimą, Šalčininkuose pastatydino naują bažnyčią.

Kun. V. Veriko laidotuvių pamaldoms Šventosios Dvasios bažnyčioje vadovavo Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Kartu su juo šv. Mišias koncelebravo jo augziliaras vysk. Juozas Tunaitis, buvęs Šventosios Dvasios klebonas, o dabar Gardino vyskupas Aleksandras Kaszkiewicz, grupė kunigų. Kun. V. Verikas palaidotas Vilniaus Kalvarijos (Jeruzalės) kapinėse greta kitų Vilniaus kunigų.