Mirė kunigas Valdemaras Mykolas Cukuras (1915-1996)
 

1996 m. liepos 17 d. Vilniuje mirė išeivijos kun. V. M. Cukuras. Liepos 19 d. gedulingas šv. Mišias už jį aukojo Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, mons. K. Vasiliauskas ir velionio brolis kun. V. Cukuras. Pamokslą pasakė arkikatedros klebonas mons. K. Vasiliauskas. Prie kapo išeivijos kunigų vardu kalbėjo kun. Jonas Staškus-Staškevičius. Kun. V. M. Cukuras palaidotas Antakalnio kapinėse.

Kunigas Valdemaras Mykolas Cukuras gimė 1915 m. balandžio 11 dieną Latvijoje Bauskės valsčiuje. 1933 metais baigė Biržų gimnaziją. Jau besimokydamas gimnazijoje įstojo į ateitininkų organizaciją. Studijuodamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos - filosofijos fakultete, aktyviai bendradarbiavo katalikų spaudoje. Buvo “Tiesos Kelio”, “Draugijos”, “Naujojo Gyvenimo”, “Lux Christi” ir kt. leidinių bendradarbis. Jis taip pat redagavo Kauno kunigų seminarijos klierikų leidžiamą laikraštėlį “Vita Nova”, išleido brošiūrą apie A. Dambrauską - Jakštą, 1947 - 1949 metais buvo Romoje leidžiamo “Lietuvių Balso” redakcijos narys. 1938 metais įšventintas kunigu. Kapelionavo Šėtoje, Jurbarke, Ukmergėje ir Šiauliuose. Prasidėjus karui pasitraukė į Vakarus. 1944 - 1945 metais kun. V. Cukuras gyveno Vokietijoje, kur buvo paskirtas Tiuringijos srities lietuvių pabėgėlių kapelionu ir Lietuvių sąjungos Gothos skyriaus pirmininku. 1948 metais kartu su kitais penkiais kunigais buvo pasiųstas į Romą tolimesnėms studijoms, kur Gregorianumo universitete gavo filosofijos daktaro laipsnį, o 1950 metais Angelicum universitete - teologijos daktaro laipsnį. Romoje kun. V. Cukuras įsteigė ateitininkų draugovę ir buvo išrinktas jos pirmininku. 1947 - 1949 metais atstovavo lietuvių katalikų jaunimą Tarptautiniame Jaunimo Sekretoriate.

Nuo 1950 metų kunigas gyveno JAV, kur daug metų dirbo su jaunimu. Vienu metu jis dirbo trijose aukštosiose mokyklose. Ten dėstė filosofiją, lietuvių kultūros istoriją, literatūrą, buvo studentų kapelionu. 1956 metais paskirtas Lietuvių Skautų Sąjungos dvasios vadu, o nuo 1963 metų ėjo Ateitininkų Federacijos dvasios vado pareigas. Nuo  1983 metų dirbo Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos kapelionu Putname, JAV. Kun. V. M. Cukuras buvo JAV katalikų filosofijos draugijos narys. Aktyviai dalyvavo Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimuose, ateitininkų veikloje.