Mirė kunigas Liudvikas Semaška 1925-1996
 

Birželio 24 d. po sunkios ligos mirė Juodaičių parapijos klebonas kun. Liudvikas Semaška. Laidotuvių šv. Mišias birželio 27 dieną Juodaičių bažnyčioje koncelebravo vyskupas Vladas Michelevičius ir kiti kunigai. Pamokslą sakė mons. Eduardas Simaška. Velionis palaidotas Žaiginio bažnyčios šventoriuje.

Kun. Liudvikas Semaška gimė 1925 birželio 21 dieną. Kunigu įšventintas 1948 spalio 31 -ąją. Paskirtas vikaru į Pagirių parapiją, kur pavikaravęs vieną dieną buvo sovietinės valdžios suimtas ir nuteistas 10-čiai metų pataisos darbų lageryje. Į Lietuvą kun. L. Semaška grįžo 1956 birželio 29 dieną. Buvo altarista - vikaras Višakio Rūdoje, Kelmėje, Raseiniuose; klebonavo Upninkų, Paberžės, Butkiškės, Vadžgirio, Šimkaičių, Tytuvėnų ir Juodaičių parapijose.