Evangelizacijos ir sielovados programos projektas

Krikščionybės 2000 m. jubiliejui rengiantis
 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje išgyvena laikotarpį, kuris nėra lengvesnis už sovietinį. Pasikeitė santvarka, atgauta nepriklausomybė, tačiau atsirado naujų sunkenybių, ne mažesnių už ankstesniąsias. Visose bažnytinio gyvenimo srityse -  seminarijose, kunigų gyvenime, sielovadoje, liturgijoje ir kt. -  daug neišspręstų klausimų, o sprendimų atidėliojimas nieko gera nežada. Bažnyčiai trūksta dabarties analizės ir evangelizacijos bei sielovados plano, kurį reikia kuo skubiau parengti.

Bažnyčios gyvastingumas - kiekvieno tikinčiojo rūpestis ir pareiga. Todėl Lietuvos vyskupai kviečia visus kunigus, vienuolius ir pasauliečius prisidėti prie tokio plano rengimo.  Jo projektas pristatomas su lūkesčiu, kad tai paskatins kiekvieną prisidėti savo įžvalgomis bei pasiūlymais.

Pasiūlymus prašoma siųsti  adresu:
Lietuvos Vyskupų Konferencija, Sielovados programa, Šventaragio 4, 2001 Vilnius.

Katechezė

-  Išgyvendinti nusistovėjusį stereotipą: Bažnyčioje teikiami tik sakramentai, o rimta katecheze nesirūpi-  nama.
-  Katecheze  apimti vaikus, jaunimą ir suaugusius.
-  Katechizuoti ypač rengiantis Krikštui, Pirmajai komunijai, Sutvirtinimui ir Santuokai.
-  Atsakingai išnaudoti katechezei tikybos pamokas mokyklose. Įsisąmoninti, kad už katechetus, jų kva-  lifikacijos ir dvasinio gyvenimo kėlimą atsakingi klebonai.
-  Katechizacijoje maksimaliai panaudoti audiovizualines priemones.
-  Į vaikų katechizaciją įtraukti tėvus, kad jie neliktų nuošalyje ir turėtų progų pagilinti savo tikėjimo   supratimą ir praktiką.
-  Tobulinti katechetikos centrų veiklą. Visuose dekanatuose įkurti katechetikos metodinius kabinetus.
-  Siekti, kad VDU Katalikų teologijos fakultete būtų įsteigta pedagogikos katedra ir būsimieji pedagogai   gautų reikiamą  dvasinį ugdymą.
-  Su didele atsakomybe katechizuoti paauglius, rengiant juos Sutvirtinimo sakramentui. Siekti, kad Su-  tvirtinimo sakramentas visose vyskupijose būtų teikiamas tik sulaukusiems paauglio amžiaus.
-  Ypač rūpintis parengimu Santuokos sakramentui. Netoleruotina, kad būtų tuokiami jaunavedžiai de-  ramai nepasirengę nei religiniam, nei šeimos gyvenimui.
-  Į katechizaciją vienaip ar kitaip įtraukti visus religinius sąjūdžius ir organizacijas.
-  Tinkamų asmenų ir reikiamų lėšų ieškojimą katechizacijai laikyti prioritetiniu sielovados reikalu.

Kunigų rengimas

-  Kuo greičiau pakeisti seminarijų regulas pagal Šventojo Tėvo posinodinio dokumento "Pastores dabo   vobis" reikalavimus.
-  Suformuoti seminarijų vadovybes, gebančias dirbti Vatikano II Susirinkimo dvasia.
-  Labai atsakingai atrinkinėti kandidatus į seminarijas, būtinai pasinaudojant psichologo pagalba.
-  Rūpintis parengiamųjų metų įvedimu į seminarijas. Kol jie neįvesti, vasaros metu mėnesį laiko rengti   būsimuosius  klierikus.
-  Išnaudoti visas galimas priemones, kad nusistovėtų nuoširdūs vadovybės, dėstytojų ir klierikų  santykiai.
-  Visus dėstytojus įtraukti į klierikų ugdymą. Pasirūpinti, kad pavienių dėstytojų elgesys nesunkintų   ugdymo proceso.
-  Ugdant klierikus, laikytis principo: laisvė ir atsakomybė. Klierikams duoti pakankamai laisvės, bet rei-  kalauti atsakomybės už seminariją, studijas ir visapusišką brendimą.
-  Seminarijose netoleruoti skaldymosi į grupes, partikuliarinių draugysčių, nedraugiškumo ir neatsa-  kingo požiūrio į kunigystės pašaukimą.
-  Kiekvieną semestrą seminarijos gyvenimą aptarti vadovybės, dėstytojų ir vyskupų bendrame posėdyje.
-  Vyskupams pakankamai dažnai susitikinėti su savo klierikais.

Kunigų gyvenimo atnaujinimas

-  Studijuoti Vatikano II Susirinkimo ir povatikaninius Bažnyčios dokumentus, ypač “Kunigų tarnybos ir   gyvenimo vadovą”.
-  Įtraukti visus Lietuvos kunigus į nuolatinio ugdymo programą ir ją reguliariai vykdyti.
-  Parengti nuolatinio ugdymo programą kelerių metų laikotarpiui. Ieškoti tinkamų asmenų, kurie galėtų   kvalifikuotai vadovauti programoje numatytoms konferencijoms.
-  Aktyvinti kunigų tarpusavio bendravimą šiuo tikslu, įvairias progas išnaudojant kunigų gyvenimo ir   sielovados reikalams aptarti.
-  Ieškoti galimybių  kaimo kunigams  gyventi po keletą ir aptarnauti gretimas parapijas.
-  Vyskupams dažniau susitikinėti su savo vyskupijų kunigais.
-  Atnaujinti ir  reikiamu lygiu organizuoti kunigų tarybų veiklą.

Šeimų sielovada

-  Visose didesnėse parapijose įsteigti šeimos centrus, kurie rūpintųsi įvairiais šeimos gyvenimo klausimais.
-  Šeimos gyvenimo klausimams skirti svarbią vietą visuomenės informavimo priemonėse, pamoksluose   ir konferencijose.
-  Jaunavedžius šeimos gyvenimui rengti pakankamai ilgą laiką, kuris turėtų būti nustatytas visai Lietu-  vai. Vyskupo pareiga - prižiūrėti, kad jo potvarkių šeimų sielovados klausimais laikytųsi visi kunigai.
-  Visose vyskupijose įsteigti šeimų sielovados tarnybas.

Jaunimo sielovada

-  Ieškoti iniciatyvaus jaunimo ir įtraukti jį į bažnytinę veiklą.
-  Kunigams remti visus jaunimo sąjūdžius, ypač katalikų organizacijas.
-  Įtraukti jaunimą į parapijos gyvenimą ir veiklų dalyvavimą liturgijoje, patikėti jam atsakingas pareigas   apaštalavimo srityje.
-  Kaip galima geriau išnaudoti galimybes bendrauti su jaunimu mokykloje.
-  Ieškoti būdų parapijose steigti jaunimo centrus, kurie būtų aprūpinti knygomis ir audiovizualinėmis   priemonėmis.
-  Visose vyskupijose įkurti jaunimo centrus, kurie koordinuotų jaunimo veiklą vyskupijose .

Pasauliečių įtraukimas į evangelizaciją

-  Studijuoti Šventojo Tėvo posinodinį dokumentą “Christifideles laici”.
-  Ugdyti kunigus taip, kad jie labiau įsisąmonintų pasauliečių vaidmenį Bažnyčios gyvenime.
-  Remti pasauliečius,  vadovaujančius jaunimo grupėms, ir skatinti jų iniciatyvą.
-  Daugiau domėtis pasauliečiais, dirbančiais Caritas sferoje, kad jie jaustų, koks reikalingas Bažnyčiai jų   darbas.
-  Kiekvienam klebonui pasirūpinti, kad jo parapijos mokyklos turėtų pakankamai gerų tikybos mokyto-  jų, o šie jaustų  ypatingą Bažnyčios paramą.
-  Būtinai įtraukti pasauliečius į šeimų apaštalavimą. Ypač daug dėmesio rodyti jaunoms šeimoms.
-  Ugdyti pasauliečius, atsakingus už visuomenės gyvenimą ir remti jų angažavimąsi politinei ar sociali-  nei veiklai. Ne slopinti, bet palaikyti kiekvieną gerą pasauliečių iniciatyvą.
-  Įtraukti pasauliečius, ypač jaunimą, į parapijos liturginį gyvenimą.
-  Organizuoti pasauliečiams konferencijas ir seminarus, kuriuose būtų aptariamos įvairios pasauliečių   apaštalavimo galimybės.

Dievui pašvęstas gyvenimas

-  Studijuoti Šventojo Tėvo posinodinį dokumentą “Vita consacrata” ir jos dvasia atnaujinti kongregacijų   gyvenimą.
-  Įtraukti kongregacijas į vyskupijų sielovados planų įgyvendinimą.
- Visuomenės informavimo priemonėse pateikti daugiau pozityvių pavyzdžių, kaip gyvena ir dirba Dievui   pasišventę asmenys.
-  Rengti bendras konferencijas vyskupijose veikiančioms kongregacijoms, kuriose būtų nagrinėjami ak-  tualūs Dievui pašvęsto gyvenimo ir veiklos klausimai.
-  Plėtoti ryšius tarp kongregacijų, įgalinančius mokytis vieniems iš kitų.

Pašaukimų ugdymas

-  Visose vyskupijose įkurti pašaukimų ugdymo tarnybas, kurios nuosekliai rūpintųsi pašaukimais  kuni-  gystei, vienuolystei ir krikščioniškoms šeimoms.
-  Ypač rūpintis ministrantų ugdymu. Organizuoti jiems stovyklas ir konferencijas.
-  Dažnomis progomis skatinti melstis už pašaukimus.
-  Sąmoninti kunigus, kad jie brangintų  Dievui pašvęsto gyvenimo pašaukimus.
-  Organizuoti seminarijose atvirų durų dienas.
-  Skatinti tikybos mokytojus per pamokas daugiau kalbėtis pašaukimų klausimais.
-  Kelti kunigų seminarijų ir pačių kunigų prestižą, ypač nuoseklesne kandidatų atranka.
-  Stengtis ugdyti aukos dvasią, kad kandidatus kunigystėn motyvuotų pasiaukojimas ir tarnystė, o ne   kunigystės prestižiškumas.
-  Rimtai rūpintis VDU Katalikų teologijos fakulteto studentų dvasiniu ugdymu.

Liturgijos atnaujinimas

-  Visose vyskupijose sudaryti liturgines komisijas ir jas įpareigoti rūpintis liturgijos atnaujinimu visose   parapijose.
-  Pakankamai dažnai informuoti kunigus liturgijos klausimais.
-  Vyskupų Konferencijoje aiškiai nuspręsti, kokios tradicijos saugotinos ir kas nėra tradicijos.
-  Rengti vyskupijų vargonininkų konferencijas  Mišių liturgijos atnaujinimo klausimais.
-  Parengti giesmynų ir kitų tekstų tikintiesiems, padedančių įsitraukti į bendrą dalyvavimą Mišiose.
-  Mokyti kunigus rengtis sekmadienio Mišių liturgijai.
-  Parapijose burti grupes žmonių, kurie rūpintųsi Mišių liturgija.

Socialinė ir karitatyvinė veikla

-  Studijuoti  Šventojo Tėvo posinodinį dokumentą  “Christifideles laici”.
-  Klebonams rūpintis, kad parapijose veikiantiems Caritas centrams būtų žinomi visi  pagalbos reikalin-  gi parapijiečiai.
-  Visokeriopai remti dirbančius karitatyvinėje ir socialinėje srityje.
-  Stengtis, kad karitatyvinė veikla nevirstų vien labdaros dalijimu, sukeliančiu neigiamų padarinių.
-  Palaikyti parapijų  senelių namų ir kitokias socialines iniciatyvas.
-  Ieškoti pozityvių galimybių stabdyti plintantį alkoholizmą ir narkomaniją.
-  Steigti vyskupijų ir parapijų fondus karitatyvinei veiklai remti.

Evangelizacija

-  Prie visų vyskupijų kurijų įkurti evangelizacijos tarnybas, kurių tikslas būtų koordinuoti ir plėtoti veik-  lią evangelizaciją.
-  Rimtai remti visas grupes ir asmenis, kurie angažuojasi evangelizacijai.
-  Seminarijose rengti kunigus ne kulto apeigų atlikimui, o evangelizacijai.
-  Naudotis visomis tinkamomis progomis, ypač evangelizuojant jaunavedžius, Pirmajai komunijai ren-  giamų vaikų tėvus, laidotuvių dalyvius ir kt.
-  Maksimaliai išnaudoti evangelizacijai televizijos ir radijo teikiamas galimybes.
-  Mokytis iš kitų vietinių Bažnyčių, kaip vykdyti evangelizaciją.

Visuomenės informavimo priemonės

-  Rengti specialistus darbui visuomenės informavimo priemonėse. Siųsti studijoms į užsienį jau dirban-  čius specialistus, kurie paskui galėtų dirbti katalikų televizijoje, radijuje ir spaudoje.
-  Palaikyti ir padėti studijuoti  žurnalistams,  dirbantiems ne katalikų visuomenės informavimo priemonėse.
-  Numatyti bent vieną stiprų katalikų laikraštį, kurį Bažnyčia turėtų svariai remti.
-  Rūpintis, kad daugėtų katalikų televizijos programų ir gerėtų jų kokybė.
-  Ištirti galimybes Lietuvoje įkurti katalikų radijo stotį.
-  Kunigams rodyti daugiau iniciatyvos remiant katalikų spaudą, dalyvaujant jos rengime ir platinime.
-  Sąmoninti katalikus palaikyti savo spaudą.
-  Stengtis paveikti ne katalikų visuomenės informavimo priemones, kad ir jos dirbtų pozityvų darbą.
-  Stengtis užkirsti kelią pornografinei ir smurtinei visuomenės informavimo priemonių produkcijai.

Bažnyčia ir visuomeninis politinis gyvenimas

-  Tikintiesiems studijuoti Bažnyčios dokumentus visuomeniniais politiniais klausimais ir laikytis vienin-  gos linijos su savo vyskupais.
-  Rūpintis, kad Bažnyčia netylėtų, bet visa, kas vyksta krašte, vertintų krikščionybės ir moralės požiūriu.
-  Bažnyčios solidarumą aiškiai parodyti žmonėms, atsidūrusiems kraštutinėse situacijose (bedarbiams,   valstiečiams, pensininkams, pedagogams ir kt.).
-  Neleisti, kad partijos įtrauktų Bažnyčią į savo politines kovas.
-  Parengti socialinio gyvenimo programą, kurios laikydamosi partijos savaime susilauktų tikinčiųjų dėmesio.

Ekumenizmas

-  Studijuoti Vatikano II Susirinkimo ir povatikaninius Bažnyčios dokumentus ekumenizmo klausimu.
-  Palaikyti draugiškus ryšius su kitomis  konfesijomis.
-  Kviesti į dideles Bažnyčios iškilmes broliškų konfesijų atstovus.
-  Bent retkarčiais, ypač krikščionių vienybės savaitę, organizuoti bendras pamaldas su kitais krikščionimis.

Sektos

-  Analizuoti sektų pobūdį, veiklą,  naudojamas priemones ir kt.
-  Per visuomenės informavimo priemones nuolat šviesti tikinčiuosius, kad jie nebūtų suklaidinti.
-  Budėti, kad sektos neįsiskverbtų tarp tikinčiųjų, prisidengusios labdaros ir kitokiomis skraistėmis.
-  Ugdyti sąmoningą  krikščionišką gyvenimą  ir tikėjimo praktiką, laiduojančius atsparumą sektų poveikiui.
-  Rūpintis, kad tikinčiųjų šeimoms būtų prieinama gera katalikų literatūra ir spauda.