Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Gegužės 20 - 22 d. Lietuvos vyskupai posėdžiavo Birštone, Kaišiadorių vyskupijai priklausančios “Baltosios Tulpės” patalpose. Posėdyje dalyvavo Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Panevėžio vyskupas J. Preikšas, Telšių vyskupas A. Vaičius, Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis, Kauno vyskupas augziliaras V. Michelevičius, Vilniaus vyskupas augziliaras J. Tunaitis ir Konferencijos generalinis sekretorius kun. G. Grušas.

Per kelias posėdžio dienas vyskupai turėjo progos kartu pasimelsti: kasdien kartu aukojo šv. Mišias, dalyvavo Liturginių valandų pamaldose, adoravo Švč. Sakramentą. Vyskupų dvasinėms konferencijoms vadovavo Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. L. Zaremba SJ ir pamokslininkas bei organizacijos “Evangelizacija 2000” direktorius kun. T. Forrest CSSR iš Jungtinių Valstijų.

Vyskupai svarstė sielovados planą, grindžiamą šiais principais:

1. Norint atnaujinti Bažnyčią kiekvienam tikinčiajam būtina geriau pažinti tikėjimo tiesas ir įgyvendinti savo tikėjimą. Gyvas tikėjimas - Dievo duota dovana, kurios įgyvendinimo vaisiai - gilus asmeninis ir bendruomeninis maldos gyvenimas, Kristaus mokymo laikymasis, skatinantis dorai gyventi ir darbais mylėti artimą.

2. Norint atnaujinti Bažnyčią būtina stiprinti visas jos ląsteles: stiprinti šeimas, kurti gyvas parapijų bendruomenes.

3. Kunigai turėtų aktyviai vadovauti Bažnyčios atnaujinimo darbams. Tačiau, kad galėtų šiuo keliu vesti Dievo Tautą, jiems patiems privalu atsinaujinti.

Remiantis šiais principais svarstytas sielovados plano pradinis variantas, apimantis įvairias Bažnyčios gyvenimo sritis: katechezę, kunigų rengimą, kunigų gyvenimo atnaujinimą, šeimų sielovadą, pasauliečių įtraukimą į evangelizaciją, jaunimo sielovadą. Šiuos ir kitus pasiūlymus ketinama paskelbti kviečiant kunigus, vienuolius ir pasauliečius pareikšti savo nuomonę ir prisidėti prie šio dokumento rengimo.

Svarstant programos dalis, be kita ko, buvo akcentuota būtinybė tinkamai parengti asmenis sakramentams priimti. Rengimasis Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams teikia progą nuodugniai katechizuoti ne tik besirengiančiuosius, bet ir visą šeimą.

Atsižvelgdami į dabartinę šeimų padėtį, ypač skyrybų skaičių, vyskupai išsakė susirūpinimą dėl nepakankamo dėmesio jaunavedžių rengimui. Kunigai raginami prašyti jaunavedžius prisistatyti savo parapijos klebonui tris mėnesius iki santuokos, kad per tą laiką jie galėtų išklausyti bent keturių paskaitų ciklą, jei įmanoma, šeimos centruose.

Vyskupai taip pat peržiūrėjo Konferencijos įstatus, svarstė kitus Konferencijos einamuosius reikalus.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas