Mirė kunigas Tadas Ivanovskis 1956 - 1996
 

Gegužės 6 dieną mirė Pandėlio parapijos (Rokiškio dekanatas) altaristas kunigas Tadas Ivanovskis (1956 - 1996). T. Ivanovskis gimė 1956 m. kovo 10 d. Šalčininkų rajone, Kalesninkų parapijoje. Baigęs Varėnos vidurinę mokyklą įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1981 metais. Tų pačių metų gegužės 21 d. Panevėžio katedroje gavo kunigystės šventimus iš vyskupo R. Krikščiūno rankų. Dirbo Vabalninko, Anykščių ir Burbiškio bažnyčių, Linkuvos vikaru, Anciškių parapijos administratoriumi. Vėliau paskirtas Pabiržės altaristu, po metų - Pasvalio vikaru, po to - Biržų, Zarasų vikaru. Trumpai dirbo Adomynėje ir Duokiškyje, galiausiai paskirtas Pandėlio altaristu.

Dalyvaujant kunigams, artimiesiems ir gausiai susirinkusiems parapijiečiams kunigas Tadas Ivanovskis palaidotas Kalesninkų bažnyčios šventoriuje gegužės 8 dieną.