Mirė kunigas Kastytis Ramanauskas MIC 1946 - 1996
 

Gegužės 16 dieną mirė kunigas Kastytis Ramanauskas MIC (1946 - 1996). K. Ramanauskas gimė 1946 m. liepos 24 dieną, kunigu įšventintas 1987 m. lapkričio 14 dieną. Nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. dirbo vikaru Panevėžyje, marijonų Nekalto M. Marijos Prasidėjimo koplyčioje. Čia buvo subūręs įvairias jaunimo maldos grupes, skaitydavo jaunuoliams paskaitas, vadovaudavo rekolekcijoms, buvo visų mylimas ir gerbiamas, kas ypač pasakytina apie jaunuolius ir inteligentus.

Gedulingoms pamaldoms vadovavo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas. Dalyvaujant gausiam panevėžiečių ir anykštėnų būriui kunigas Kastytis Ramanauskas palaidotas Anykščių kapinėse šalia savo tėvelio palaikų.