„Bažnyčios žinios“. 2003 gruodžio 10, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį

Mirė kunigas jubiliatas Pranas Genevičius (1923–2003)

Lapkričio 27 d., eidamas 81-uosius metus, autoavarijoje žuvo Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Pranas Genevičius. Tamsiu paros metu einantį iš Greitosios pagalbos ligoninės kunigą Praną Genevičių Vilniuje, Oslo gatvėje, mirtinai sužalojo lengvasis automobilis.

Kun. Pranas Genevičius gimė 1923 m. vasario 27 d. Jundeliškių kaime, Nemajūnų parapijoje, Prienų rajone, valstiečių šeimoje. Mokėsi Jiezno pradinėje mokykloje, vėliau Kaišiadorių gimnazijoje. 1941–1942 m. mokytojavo Užuguosčio pradinėje mokykloje. 1942–1946 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1947 m. balandžio 27 d. arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniaus arkikatedroje jį įšventino kunigu.

Darbavosi šiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose: vikaru – Punioje (1947) ir Kaišiadoryse (1947–1948); klebonu – Žiežmariuose (1948–1949), Kaišiadoryse (1949), Skudutiškyje (1950–1951), Ryliškiuose (1951–1952), Kuktiškėse (1952–1961), Bagaslaviškyje (1961–1965), Bijutiškyje (1965–1969), Joniškyje (1969–1972); nuo 1972 m. balandžio 27 d. iki mirties dirbo Darsūniškio parapijoje.

Visą gyvenimą, o ypač pastaraisiais metais, kun. P. Genevičius degė meile žodžiui, visų pirma poezijai. Jis išleido tris poezijos rinkinius: „Posmai kelionėse”, „Lietuva po Kremliaus žvaigžde” ir „Rinktinė”; ketvirtoji jo poezijos knyga, apie kurią yra minėjęs artimiausiems, taip ir liko rankraščiuose; antrasis jo pomėgis – kelionės: yra lankęsis JAV, Italijoje, Šventojoje Žemėje, Fatimoje, Lurde, skersai išilgai išvažinėjęs Lietuvą. Darsūniškio parapijoje visus trisdešimt metų kun. Pranas Genevičius be galo rūpestingai tvarkė ir puoselėjo bažnyčią, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, padedamas parapijiečių, atstatė garsiuosius Darsūniškio vartų – Šv. Agotos, Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero koplytėles, statė naują kleboniją, jo iniciatyva pradėta atnaujinti kapinių koplyčia.

Kunigo Prano Genevičiaus laidotuvės įvyko gruodžio 1 d. Darsūniškyje. Šv. Mišias koncelebravo 40 kunigų, koncelebracijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, pamokslą pasakė kunigas Gediminas Tamošiūnas, prie kapo, Darsūniškio bažnyčios šventoriuje, kalbėjo velionio studijų draugas mons. Jonas Kavaliauskas bei parapijos bendruomenės vardu – mokytoja Vida Lapinskienė. Į amžinojo poilsio vietą kun. Praną palydėjo gausus būrys jo parapijiečių ir iš toliau susirinkusiųjų – tų, kurie jį pažinojo, gerbė ir mylėjo.

-kgt-

© „Bažnyčios žinios“