„Bažnyčios žinios“. 2003 spalio 29, Nr. 20. <<< atgal į numerio turinį

Mirė kun. Vincas Inkratas MIC (1916–2003)

Spalio 10 d. Marijampolėje mirė Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos altaristas kun. habil. teol. dr. Vincas Inkratas MIC, gegužės mėnesį atšventęs kunigystės 60 metų jubiliejų. Kun. V. Inkratas gimė 1916 m. gruodžio 22 d. Skardupių kaime, tuometiniame Keturvalakių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 1923–1927 metais mokėsi Skardupių pradinėje mokykloje, 1930 metais įstojo į Marijampolės marijonų gimnaziją, kurią baigė 1938-aisiais. Joje besimokydamas, 1935 metais buvo priimtas į marijonų vienuoliją. Po gimnazijos baigimo pora metų studijavo Kaune marijonų vienuolijos filosofijos kursuose.

1940 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, Teologijos fakulteto pirmąjį kursą. 1943 m. gegužės 2 d. vyskupo Vincento Brizgio įšventintas į kunigus. Po metų įgijo teologijos licenciato laipsnį už mokslinį darbą „Eucharistijos reikšmė Bažnyčioje“. Dirbdamas Šv. Gertrūdos bažnyčioje Kaune ir kapelionaudamas Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, ruošėsi dogminės teologijos daktaratui. Parašė disertaciją tema „Kas yra Bažnyčia pagal apaštalą šv. Paulių?“ ir 1946 metų pabaigoje įgijo daktaro laipsnį.

Nuo 1946 metų vikaravo Vilniaus šv. Ignoto, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčiose, Linkuvoje ir Vabalninke. 1952 metais paskirtas administratoriumi į Karsakiškį, po poros metų iškeltas į Papilį, kur darbavosi 13 metų. 1967–1974 m. – Tauragnų, po to 16 metų – Viešintų klebonas. 1990 m. grįžo į gimtąją Vilkaviškio vyskupiją. Iš pradžių paskirtas Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristu, 1993 m. perkeltas altaristu į Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo baziliką, kur tėvų marijonų namuose gyveno iki mirties.

Kunigo jubiliato Vinco Inkrato MIC laidotuvių Mišios buvo aukojamos spalio 13 d. Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Joms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo apie trisdešimt kunigų, pamokslą pasakė Lietuvos marijonų provincijos vyresnysis kun. Vytautas Brilius MIC. Kun. Vincas Inkratas MIC palaidotas senosiose Marijampolės miesto kapinėse, marijonų kapavietėje – ten, kur beveik lygiai prieš pusmetį velionis sakė atsisveikinimo žodį kitam šį pavasarį mirusiam marijonų kunigui jubiliatui Viktorui Šaukliui MIC.

© „Bažnyčios žinios“