„Bažnyčios žinios“. 2003 rugsėjo 19, Nr. 17. <<< atgal į numerio turinį

Mirė kun. jubil. Juozas Širvaitis (1919–2003)

Rugpjūčio 27 d. Skaudvilėje, savo bute, staiga mirė šios parapijos rezidentas kun. jubiliatas Juozas Širvaitis. Kun. J. Širvaitis gimė 1919 m. rugsėjo mėn. 11 d. Suvalkijoje, Ilguvos parapijoje (Šakių r.). Mokėsi Vilkaviškyje. 1939–1945 metais iš pradžių studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje, vėliau, sovietų valdžiai ją uždarius, Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1945 m. įšventintas kunigu.

1945–1948 metais dirbo Šakių vikaru, 1948 m. – Šunskų vikaru, 1949 m. – Patilčių klebonu. 1950 m., gelbėdamasis nuo sovietų valdžios persekiojimo, pasiprašė priimamas į Telšių vyskupiją. Tuometinis vyskupijos valdytojas jo prašymą patenkino ir paskyrė Papilės vikaru. Tais pačiais metais buvo paskirtas Varlaukio klebonu, kur darbavosi 20 metų (1950–1970). 1970–1985 m. – Batakių, 1985–1991 – Gaurės ir Pašaltuonio, 1991–1999 – Stulgių ir Pakražančio klebonas. 1997 metų šios parapijos buvo priskirtos naujai Šiaulių vyskupijai. Beveik 50 metų buvo dirbęs Telšių vyskupijoje, pareiškė norą šioje vyskupijoje užbaigti ir savo žemiškojo gyvenimo kelią. 1999 m., Šiaulių vyskupui leidus, persikėlė į Telšių vyskupiją. Telšių vyskupo paskirtas Skaudvilės rezidentu, čia gyveno ir kiek leido jėgos darbavosi iki mirties.

Kun. jubil. J. Širvaitis palaidotas rugpjūčio mėn. 29 d. Skaudvilės bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių šv. Mišioms ir apeigoms vadovavo bei pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Koncelebravo vyskupas emeritas Antanas Vaičius, po šv. Mišių taręs atsisveikinimo žodį, ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, pasakęs pamokslą prie kapo duobės, taip pat 28 kunigai, dalyvavo 4 diakonai, 3 klierikai, daug tikinčiųjų.

-T-

© „Bažnyčios žinios“