„Bažnyčios žinios“. 2003 birželio 14, Nr. 11. <<< atgal į numerio turinį

Mirė prelatas Vytautas Balčiūnas (1910–2003)

Gegužės 28 d. po ilgos ir sunkios ligos Putname, Jurgio Matulaičio slaugos namuose, mirė prel. dr. Vytautas Balčiūnas. V. Balčiūnas gimė 1910 m. lapkričio 21 d. Vilkaviškio apskrities Vystyčio valsčiaus Rečiūnų kaime, Povilo ir Petronėlės Balčiūnų šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą ir gimnaziją, studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. Teologijos studijas baigė 1933-aisiais, tais pačiais metais buvo įšventintas kunigu.

Paskirtas į Panevėžį kapelionu, pradžios mokyklose dėstė tikybą. 1935 m. buvo paskirtas Pasvalio gimnazijos kapelionu. Nuo 1940 iki 1944 m. ėjo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigas. Sovietams okupavus Lietuvą, pasitraukė į Italiją, Romoje buvo Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos dvasios tėvas. 1952 m., baigęs Šv. Grigaliaus universitetą, įgijo teologijos daktaro laipsnį. Romoje aktyviai reiškėsi lietuvių bendruomenės visuomeniniame ir religiniame gyvenime, taip pat spaudos baruose. Kėlė Gyvosios dvasios sąjūdį. 1963 m. popiežiaus Jono XXIII paaukštintas monsinjoru. Romoje atsikūrus Lietuvių katalikų mokslo akademijai, buvo jos narys ir kurį laiką Centro valdybos sekretorius.

1963 m. atvyko į Ameriką su ypatinga misija – rūpintis lietuvių dvasinių pašaukimų ugdymu. Važinėjo po visą Ameriką, vedė rekolekcijas lietuvių parapijose, vyrų ir moterų vienuolynuose ir atskirose lietuvių grupėse. Skaityti paskaitų, sakyti pamokslų ir vesti rekolekcijų vykdavo į Kanadą, Italiją, Vokietiją, Angliją, Škotiją ir net Australiją. Atvykęs į Ameriką, subūrė veikliųjų lietuvių branduolį, įkūrė religinių knygų leidyklą „Krikščionis gyvenime” ir jai vadovavo. Leidykla išleido per 20 religinių knygų. Susilpnėjus sveikatai, prel. V. Balčiūnas buvo perkeltas į Matulaičio slaugos namus ir čia praleido ketverius paskutiniuosius savo gyvenimo metus. Palaidotas birželio 7 d. Putname, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyno Dangaus Vartų kapinėse.

© „Bažnyčios žinios“