„Bažnyčios žinios“. 2003 birželio 14, Nr. 11. <<< atgal į numerio turinį

Mirė prelatas Juozas Prunskis (1907–2003)

Balandžio 26 d., eidamas 96-uosius metus, JAV mirė prel. Juozas Prunskis – redaktorius ir spaudos organizatorius, krikščioniškos spaudos rėmėjas, žurnalistikos patriarchas.

Prel. Juozas Prunskis gimė 1907 m. Žvilbučių k. (Zarasų r.). Mokėsi Utenos progimnazijoje ir Rokiškio gimnazijoje. 1932 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. 1934–1936 m. VDU studijavo teisę. 1940 m. pasitraukė iš Lietuvos į JAV. 1945 m. Vašingtono katalikų universitete apgynė Bažnyčios teisės doktoratą.

Prel. Juozas Prunskis buvo daugelio katalikiškų laikraščių ir žurnalų Lietuvoje ir JAV bendradarbis, parašė per vienuolika tūkstančių straipsnių, parengė daugybę reportažų. 1936–1939 m. buvo „XX amžiaus” vyr. redaktorius, 1939–1940 m. Katalikų veikimo centro informacijos biuro vedėjas; 1948–1972 m. dirbo „Drauge”, nuo 1953 m. „Lietuvių enciklopedijos” žurnalistikos skyriuje. 1964–1969 m. redagavo marijonų žurnalą „The Marian” (anglų kalba) ir 1972–1974 m. žurnalą „Kristaus Karaliaus laivas”. Prelatas išleido apie trisdešimt knygų.

Prelatas Juozas Prunskis palaidotas gegužės 2 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, JAV. Laidotuvių šv. Mišios aukotos Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčioje Lemonte.
© „Bažnyčios žinios“